Nu surrar det i honungsörten på Klostergården!

Hushållningssällskapets försöksgård är demonstrationsgård för projektet ”Mångfald på slätten”, som är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket och näringen.

Syftet med projektet är att öka den biologiska mångfalden framför allt i slättbygden. Biologisk mångfald är till direkt nytta för dig som är lantbrukare eller trädgårdsodlare. Pollinerande insekter hjälper dig att få en större och bättre skörd. Andra nyttodjur angriper skadeinsekter och minskar ditt behov av kemisk bekämpning.

– En åtgärd som vi har velat lyfta fram är insådd av ett- eller fleråriga blandningar som gynnar pollinerare som bin, humlor och solitärbin berättar Jenny Henriksson, miljö- och växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland. Genom att erbjuda pollinerarna tillgång till en blommande gröda under hela växtsäsongen skapar man goda förutsättningar för att bygga upp starka bi-och humlesamhällen som kan ha en avgörande betydelse för skördenivån i grödor som oljeväxter, åkerböna och klöverfrö samt i frukt och bärodlingen.