Våra stadgar

Antagna vid ordinarie stämma den 24 april 2012. Fastställda av regeringen

Ändamål, verksamhetsområde, medlemskap

§1.

Hushållningssällskapets ändamål är att främja landsbygdens utveckling inom Jämtlands län genom att utveckla och förmedla kunskaper till nytta för dess näringar.

§2.

Medlemskap i Hushållningssällskapet är öppet för den som betalar medlemsavgift. Medlem ska årligen till Hushållningssällskapet betala den avgift, som ordinarie stämma beslutar.

§3.
Medlemskap upphör, om medlem inte efter uppmaning betalar medlemsavgift, eller motverkar Hushållningssällskapets ändamål och därvid uteslutits genom beslut av förvaltningsutskottet. På förslag kan ordinarie stämma låta utse hedersmedlem vilken är befriad ifrån att erlägga medlemsavgift.

§4.

Hushållningssällskapet har möjlighet att till personer, som gjort framstående insatser inom Hushållningssällskapets verksamhetsfält, utdela medaljer eller andra belöningar i guld att under kunglig krona bäras i band med länets färger. Ärende angående utdelning av medalj eller belöning får behandlas av Hushållningssällskapet om minst två tredjedelar av förvaltningsutskottets ledamöter enats om det.

Organ, beslutanderätt och årsstämma

§5.

Hushållningssällskapets stämma utgörs av medlemmarna. samt ledamöter av förvaltningsutskottet.

Förvaltningsutskottet väljs av medlemmarna enligt regler som framgår av dessa stadgar.

Hushållningsgillen är Hushållningssällskapets underavdelningar vars område beslutas av Hushållningssällskapets ordinarie stämma. Medlem behöver inte men kan vara ansluten till ett hushållningsgille.

Hushållningssällskapet skall ha en verkställande direktör som utses av Förvaltningsutskottet.

Hushållningssällskapet har revisorer som utses av Hushållningssällskapets ordinarie stämma.

§6.

Hushållningssällskapets högsta beslutande organ är Hushållningssällskapets stämma.

Stämmans befogenheter utövas helt av medlemmarna samt ledamöter av förvaltningsutskottet.

Förvaltningsutskottet svarar för Hushållningssällskapets organisation och förvaltning av Hushållningssällskapets angelägenheter.

Medlem som avser delta i stämma och där utöva sin rösträtt skall senast 1 vecka före stämman anmäla sitt deltagande till i kallelsen uppgiven adress.

Vid Hushållningssällskapets stämma har varje medlem som anmält sitt deltagande enligt dessa stadgar och varje medlem av förvaltningsutskottet en röst.
Ledamot av förvaltningsutskottet som har rösträtt är ordinarie ledamot eller suppleant som ersatt ordinarie ledamot vilka skall vara valda vid tidigare stämma. Ledamot av förvaltningsutskottet har inte rösträtt vid fråga om ansvarsfrihet eller vid val av ledamöter till förvaltningsutskottet.

§7.

Hushållningssällskapet skall årligen, på tid och plats som bestäms av förvaltningsutskottet, senast före april månads utgång, hålla ordinarie stämma.

Extra stämma hålls då förvaltningsutskottet finner skäl till det eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av samtliga medlemmar.

Kallelse till Hushållningssällskapets ordinarie stämma, med angivande av tid och plats, skall utfärdas av ordföranden och införas i Hushållningssällskapets publikation eller i en eller flera av de mest spridda tidningarna i området minst fyra veckor före sammanträdet. Det åligger ordföranden i förvaltningsutskottet därjämte att minst två veckor före ordinarie stämma skriftligen låta tillsända varje medlem meddelande om tid och plats för ordinarie stämma samt föredragningslista över förekommande ärenden med därtill hörande handlingar.

Kallelse till extra stämma skall utfärdas av ordföranden i förvaltningsutskottet minst två veckor i förväg varvid medlem skriftligen skall meddelas tid och plats för extra stämman samt föredragningslista över förekommande ärenden med därtill hörande handlingar.

§8.

Medlem samt Hushållningsgille som vill ta upp ett ärende till behandling vid Hushållningssällskapets ordinarie stämma, skall anmäla ärendet till förvaltningsutskottet senast 30 dagar före ordinarie stämmas början, dock med rätt för Hushållningssällskapet att efter tillstyrkan av förvaltningsutskottet till behandling ta upp även senare inkommet ärende.

§9.

Vid Hushållningssällskapets ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av stämmans ordförande.
 2. Anmälan av stämmans protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd.
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
 5. Fråga om stämma utlysts i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Förvaltningsutskottets verksamhetsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar.
 10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsutskottets ledamöter och verkställande direktören
 12. Beslut om särskilt bemyndigande för förvaltningsutskottet
 13. Fastställande av ersättningar till ordförande, övriga ledamöter i förvaltningsutskottet, revisorer och andra som valts till uppdrag inom Hushållningssällskapet.
 14. Fastställande av antalet ledamöter i förvaltningsutskottet
 15. Val av ledamöter i förvaltningsutskottet
 16. Val av ordförande bland ledamöterna i förvaltningsutskottet för tiden till och med nästkommande stämma..
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 18. Val av valberedning
 19. Beslut om områdesindelning eller teman för Hushållningsgillen i förekommande fall
 20. Beslut om stagar för Hushållningsgillen i förekommande fall
 21. Av förvaltningsutskottet framlagda ärenden.
 22. Av medlem eller hushållningsgille väckta ärenden.
 23. Fastställande av medlemsavgift till Hushållningssällskapet för nästkommande år.
 24. Beslut om ekonomiskt anslag till Hushållningsgillena
 25. Val av hedersmedlem / utdelning av utmärkelser

§10.

Vid Hushållningssällskapets stämma, vars förhandlingar är offentliga, har varje medlem av Hushållningssällskapet rätt att närvara. Icke medlem som inte har yttranderätt har rätt att närvara i mån av plats.

Kallelse till extra stämma får ske först när föregående stämma avslutats.

§11.

Vid stämma skall omröstning ske öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar om fullmäktig så begär.

Vid lika röstetal i sakfrågor har ordförande utslagsröst, i personval avgör lotten. Röstning via ombud är inte tillåten.

Vid stämma skall föras protokoll, vilket justeras av ordföranden jämte två utsedda justeringspersoner.

Förvaltningsutskottet

§12.

Förvaltningsutskottet skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter, som väljs av ordinarie stämma. Mandattiden skall vara två år och gälla från respektive ordinarie stämma. Halva/näst intill halva antalet ledamöter väljs varje år.

Förvaltningsutskottets ordförande väljs av stämman. I övrigt konstituerar Förvaltningsutskottet sig självt.

§13.

Förvaltningsutskottet svarar för Hushållningssällskapets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Det åligger förvaltningsutskottet att låta verkställa av stämma fattade beslut.

§14.

Förvaltningsutskottet skall utse verkställande direktör för Hushållningssällskapet. Verkställande direktören skall ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som förvaltningsutskottet meddelar. Verkställande direktören är ledamot av förvaltningsutskottet.

§15.

Vid Förvaltningsutskottets sammanträden skall föras protokoll, vilka justeras av ordföranden och därtill utsedd justeringsperson

Förvaltningsutskottet är beslutfört när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.

Sammanträdesersättningar, räkenskaper, revision m.m.

§16.

Ledamot i förvaltningsutskottet, revisor och valberedning erhåller vid fullgörandet av sitt uppdrag ersättning enligt grunder, som Hushållningssällskapet fastställer. Detsamma gäller röstberättigad ledamot av fullmäktige.

§17.

Hushållningssällskapets räkenskaper och förvaltning skall granskas av tre revisorer, varav en skall vara godkänd eller auktoriserad. Två revisorer utses av ordinarie stämma för tiden till och med nästa ordinarie stämma. En revisor utses av länsstyrelsen. För revisorerna skall utses personliga suppleanter. Till Hushållningssällskapet ställd berättelse över verkställd revision i förekommande fall inklusive koncernen skall av revisorerna för varje år överlämnas till förvaltningsutskottet.

§18.

Hushållningssällskapets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Verksamhet i annan organisationsform

§19.

Hushållningssällskapets verksamhet kan även bedrivas i av Hushållningssällskapet hel- eller delägda aktiebolag eller juridiska personer av andra slag.

Bokslut skall av förvaltningsutskottet upprättas för varje räkenskapsår, som är kalenderår, samt i förekommande fall, koncernredovisning för räkenskapsåret. Koncernredovisningen skall omfatta verksamheterna i Hushållningssällskapet, dotterbolag samt juridiska personer av andra slag som konsolideras i koncernen. Räkenskaperna skall, tillsammans med en av Hushållningssällskapets förvaltningsutskott utarbetad berättelse över Hushållningssällskapets samt i förekommande fall koncernens verksamhet under det gångna året, överlämnas till granskning av de därtill utsedda revisorerna före utgången av mars månad året efter räkenskapsåret.

Hushållningsgillen

§20.

Hushållningssällskapets underavdelningar är Hushållningsgillen som kan vara geografiskt eller tematiskt organiserade. Hushållningsgilles område föreslås av Hushållningsgille eller förvaltningsutskott och beslutas på Hushållningssällskapets ordinarie stämma, som tillika antar stadgar för Hushållningsgillena..

§21.

Hushållningsgillenas ändamål är att inom sina områden främja Hushållningssällskapets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och de bestämmelser, som blivit fastställda av Hushållningssällskapets ordinarie stämma.

§23.

För Hushållningssällskapet skall finnas en fullständig medlemsförteckning, med notering i förekommande fall vilket Hushållningsgille som medlemmen tillhör. Hushållningssällskapet för detta register. Medlem har skyldighet att till Hushållningssällskapet anmäla förändrade adressuppgifter mm..

Besvär

§25.

Medlem i Hushållningssällskapet som anser att något beslut , fattats i strid med Hushållningssällskapets stadgar kan hos förvaltningsutskottet anföra besvär inom tre veckor, räknat från den dag då beslutet fattades. Förvaltningsutskottets beslut kan inte överklagas.

Stadgeändring mm

§26.

Beslut om ändring i dessa stadgar eller om Hushållningssällskapets upplösning skall, för att anses antaget av Hushållningssällskapet, ha fattats av samtliga röstberättigade på en stämma eller ha beslutats med minst 2/3 majoritet av de röstande vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie stämma.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.