Material från Lantbrukarkonferensen

Här kan du hitta alla föreläsares presentationer från konferensen – Lantbruk i ett förändrat klimat. Tack för att du bidrog till en riktigt bra dag!

Program

9.00 Välkommen
Ann-Charlotte Wallenhammar, forskningschef, Hushållningssällskapet
Presentation

9.10 Klimatförändringar och lantbruk
Förändringar i klimatet orsakar en mer dramatisk väderlek med intensiva regnperioder och långa perioder av torka. Vad får detta för konsekvenser för lantbruket och hur planerar vi för att hantera vädrets variationer?
Pär Holmgren och Johan Litsmark, naturskadespecialister, Länsförsäkringar
Presentation Litsmark
Presentation Holmgren

10.40 Kaffe

11.00 Gradvis – klimatportal för lantbruket
Line Strand, växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
Presentation

11.20 Översvämningen i Hallsberg 2015 – konsekvenser för jordbruket
En presentation som ger exempel på hur en kraftig översvämning kan påverka växtodlingen i ett område och vilka faktorer som avgör skadornas storlek. De ekonomiska konsekvenserna styrs bland annat av tidpunkt, gröda, jordart och åkermarkens läge. 
Johan Gottfridsson, växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
Presentation

11.40 Framtidens markavvattning
Din täckdikning och det underhåll som görs idag är grunden för dina och framtida generationers förutsättningar. Åsidosatt underhåll på markavvattningen sätter djupa spår i jorden. Vad krävs för ett långsiktigt hållbart system? Hur inkluderas naturhänsynen i ett gott underhåll? Hur anlägger du en täckdikning så den uppfyller kraven år 2067?
Tobias Neselius, växtodlingsrådgivare/vattenfrågor, Hushållningssällskapet
Presentation

12.00 Sammanfattning av förmiddagen
Jesper Broberg, förbundsdirektör, Hushållningssällskapens Förbund

12.20 Lokalt producerad lunch

13.30 Mätbara förändringar i svensk växtodling över tid
Anna Redner, agronom, SCB, Enheten för lantbruk och energi
Presentation

13.50 Vikten av svensk växtförädling och Lantmännens strategi för inlicensiering av sorter
Vad gör Lantmännen för att ge växtodlare i hela Sverige tillgång till bästa möjliga sortportfölj i ett förändrat klimat? Sveriges speciella odlingsförhållanden ger behov av en kombination av inhemsk förädling och inlicensiering. Nya och historiska utvärderingar av växtförädling visar ett tydligt värde av en svensk växtförädling. Ett kvitto på det ges av regeringens annonserade satsning på ett kompetenscentrum för växtförädling.
Bo Gertsson, gruppchef växtförädling och teknik, Lantmännen
Presentation

14.10 Scandinavian Seeds prioriteringar vid inköp av Europasorter
Ola Sixtensson, VD, Scandinavian Seed
Presentation

14.30 Kaffe

14.50 Hållbar intensifiering med hjälp av digitala data och interaktiva beslutsstödsystem
Framöver krävs ökad produktion på ungefär samma åkerareal som idag – med minskad miljöpåverkan och hög kvalitet. Det ställer stora krav på att rätt åtgärd vidtas i odlingen, på varje hektar. Hållbar intensifiering, digitalisering och ”big data” nämns i diskussionen om livsmedelsförsörjningen. Redan nu finns hjälpmedel för ökad precision i odlingen.
Mats Söderström, universitetslektor, Institutionen för mark och miljö, SLU
Presentation

15.10 Baljväxter – nya möjligheter med längre odlingssäsong
Efterfrågan på baljväxter ökar, framför allt till mat men även till foder. Vi tittar närmare på baljväxter vi redan odlar och baljväxter som kan öka i odling.
Per Modig, växtodlingsrådgivare, HIR Skåne
Presentation

15.30 Havre, åkrarnas gula guld – ny strategisk satsning
Havre är med sina odlingsegenskaper och sitt näringsvärde en viktig gröda för det svenska jordbruket och livsmedelsindustrin. Det nyetablerade ScanOats, finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning, skapar i samarbete mellan industrin och akademin en dynamisk forsknings- och utvecklingsmiljö vars mål är att ta fram nya sorter och hälsosamma havreprodukter samt att säkerställa att den svenska havren blir en exportsuccé.
Dennis Eriksson, Forskningskoordinator ScanOats, Lunds universitet
Presentation

15.50 Sammanfattning av eftermiddagen
Jesper Broberg, förbundsdirektör, Hushållningssällskapens Förbund

16.10 Avslutning och eftermingel till kl 16.30
Ann-Charlotte Wallenhammar, forskningschef, Hushållningssällskapet

Information: Eva Stoltz, 019-603 27 21, eva.stoltz@hushallningssallskapet.se

Välkommen!