Läget i fält från norr till söder, september

Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare ger oss en uppdatering över läget i fält. Torkan, insekterna och de nya reglerna för ekologisk fokusareal är något av det som har fokus just nu.

Ostörd höstsådd

Hösten präglas av torkan som visserligen gett oss chansen till skörd och höstsådd med ett fint flyt. Att slippa strukturskador i samband med skörd och transporter i fält gör allt lite lättare. Tyvärr medför torkan även tveksam uppkomst av höstsäden på sina håll, speciellt på styvare bitar. Ogräseffekterna riskerar bli dåliga då markfukten inte finns där och näringsbrister som manganbrist behöver hållas extra koll på framöver.

Insekterna härjar

Man får kalla 2016 ett insektsår. Rapsjordlopporna har varit ovanligt aktiva nu under hösten och har behövt bekämpas på många håll. I Västergötland och Östergötland har fritfluga blivit en risk i höstsådder som stod i 1,5 bladstadiet vid inflygningen senaste tiden. Löss har siktats i höstsäd och bör hållas under uppsikt närmsta tiden.

EFA ett gissel

Något som oroar alla är hur utfallet kommer bli för de nya reglerna för ekologiska fokusarealer (EFA) som krävs på 5 % av arealen i slättbygder. Blir det bestämt att baljväxter och insådder som används som EFA inte får bekämpas kemiskt kommer många behöva anlägga mer EFA som obrukade fältkanter, till exempel i höstsäden som nu sås. Andra kommer behöva anlägga fler trädor som EFA. Även för trädan finns orosmomentet att kravet på trädans ligglängd kommer att förlängas så att höstrapssådd hösten 2017 blir omöjligt. De flesta lantbrukare avvaktar det faktiska beslutet. Men vi får många frågor från lantbrukare som är bekymrade över att beslut om förändringar tas när sådden för säsongen 2017 redan börjat.

 

he-va

HE-VA-sådd höstraps (th). Foto: David Flod

Konventionellt sådd höstraps Foto: David Flod

Näringsbrist i dåligt rotad höstraps Foto: (David Flod)

Näringsbrist i dåligt rotad höstraps Foto: (David Flod)

Åkerbönströskning med bra förhållanden (Foto: Henrik Nilson)

Åkerbönströskning med bra förhållanden (Foto: Henrik Nilson)

Torrsprickor i slutet av maj, Öland. Foto: Tellie Karlsson 

Torrsprickor i slutet av maj, Öland. Foto: Tellie Karlsson

Raps i början av september (Foto: Tellie Karlsson)

Raps i början av september (Foto: Tellie Karlsson)

Rapport om läget i fält direkt från Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare

Vill du veta mer om läget i fält? Kontakta någon av våra rådgivare nedan.

 

David Gottfridsson (0708-161083) och Lena Friberg (0708-161025), HIR Skåne

Merparten av råg och höstkorn är sådd och en del är uppe. Höstsådden pågår för fullt och i tidigt sådda fält är det nu aktuellt med ogräsbekämpning. Områden med renkavle försöker vänta ytterligare för att minska renkavletrycket. Potatisplockning pågår för fullt och sockerbetorna har börjat tas upp. Många har skördat färdigt eller skördar vallen nu, vissa är på 3:e skörden andra på sin 4:e skörd. Vallskördarna varierar men är generellt sett lägre än normalt på grund av torkan.

Det är mer skador av rapsjordloppor jämfört med tidigare år. De bekämpas nu och kompletterar eventuellt behov av spillsädesbekämpning. En del bladlöss har siktas i den uppkomna höstsäden men det är lite tidigt för bekämpning ännu. Det är generellt torrt i markerna och vi ser dålig uppkomst på en del raps som såddes sent (i början av september) och som inte fått regn på sig. Risken är fortsatt ojämn uppkomst av höstsäden och dålig effekt av ogräsbekämpningar. Skicket på vallinsådderna varierar kraftigt, vissa är väldigt bra medan andra tagit stryk av torkan.

 

Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland, telefon 0700- 20 91 47

Majsen skördas nu i Halland. På grund av värmen och majsens snabba avmognad riskerar sydligaste Halland få ofördelaktigt hög ts-halt. Upptagning av vinterpotatis, medan en del avstår att ta upp potatisen i värmen för att minska risken för lagringsskador. De flesta har tagit sista vallskörden. Höstrapsen är generellt jämnt etablerad och har växt fort i sensommarvärmen, men behöver vatten. Populationen av rapsjordloppor är stor och för att undvika skador under senhösten och risk för utvintring har den bekämpats relativt allmänt.

Huvuddelen av planerad höstsädessådd är gjord. I tidigt sådda fält på lättjord har höstsäden kommit upp fint medan uppkomsten är sämre och mer ojämn på styvare jord och/eller grovt såbruk. Torr markyta, hög temperatur och låg uppkomst av ogräs hittills bidrar till att ogräsbekämpningar i höstsäd generellt senareläggs. Varmt väder och svag vind har också gynnat fritflugor och bladlöss där bekämpning kan ha varit motiverad i utsatta fält och är något att fortsatt hålla koll på framöver om inget kraftigt väderomslag sker.

 

Tellie Karlsson, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge tel 073-430 27 28

Blickar vi bakåt har skördarna varit förvånansvärt bra med tanke på året som var med torka och barfroster i februari. Det som är aktuellt i fält just nu är majsskörden som är ovanligt tidig i år och i full gång. Stärkelsepotatisen börjar plockas. De flesta har tagit sista vallskörden. De flesta lantbrukare har bekämpat rapsjordlopporna en gång men ytterligare en gång kan vara aktuellt för dem som var tidiga. Några lantbrukare avvaktar lite till med höstsådden och hoppas att det ska bli lite nederbörd snart.

Torkan gör att den lite senare sådda höstrapsen har haft svårt att komma upp på styvare delar av fält. En del får stödutfodra på beten för att det är så dåligt med bete. För höstsäden är vi beredda att mangan behövs relativt tidigt framöver på grund av torkan.

 

Daniel Muregård, Rådgivarna Sjuhärad, telefon 070-829 09 41

Stora delar av höstsådden är avklarad och vi har fina bestånd. Det man kan oroa sig för är att bestånden blir för kraftiga inför vintern. Detsamma gäller vallar där sista skörden tagits tidigt. Tredje och fjärde vallskördarna är till stor del avklarade. En del insådder ser ut att ha lidit en del av torkan. Majskörden bör bli aktuellt inom de närmaste veckorna och det ser ut som det ska bli en bra skörd. Det varma vädret gör att vi befarar stora fritflugeangrepp på höstsäden.

 

Emelie Andersson, Hushållningssällskapet Jönköping, telefon 0708-29 30 56

Mycket av höstsådden är redan sådd med gott resultat. Sista vallskörden är tagen hos de flesta. Insådden har tagit en del stryk av torkan, men det verkar ha repat sig nu under hösten. En del har dock behövt hjälpså och i värsta fall plöja upp den helt för omsådd. Ogräsbekämpningen i insådderna har varit lidande med ogräspreparat som inte tagit ogräsen ordentligt. En hel del rapsjordloppor har synts till så en bekämpning har varit nödvändig i vårt län.

 

Henrik Nilsson, Hushållningssällskapet Väst, telefon 0521-72 55 27

Sista åkerbönorna tröskas i dagarna, annars är allt färdigtröskat. Någon skördar fortfarande lite vall men de flesta är klara med sista skörden. Det är ingen brist på grovfoder. I en del leveranser är DON-värdena i havre över gränsvärdena för gryn, framförallt i det som tröskats lite senare. Många börjar bli klara med höstsådden, några håller på fortfarande på att så, efter t.ex. åkerbönor. Omfattningen av höstsådden är något större än medel. Vädret har inte hindrat. Vi råder se som har riktigt torra och kokiga såbäddar att avvakta med ogräsbekämpning, kanske till våren. Däremot är vi lite oroliga för fritflugeangrepp, en del lantbrukare har sprutat pyretroid. Det har varit en del rapsjordloppor men i regel inte så många att det varit behov av bekämpning.

En annan effekt av de torra förhållandena är att det gått bra att kalka eller strukturkalka. Skönt att slippa stukturskador i fälten i samband med skörd och transporter, allt går mycket lättare en torr höst, så de flesta är nog ganska nöjda.

 

Isac Svärd, Hushållningssällskapet Östergötland, telefon 070-829 08 36

För höstsäden ligger sådden i fas, alltså från färdigsått till halvklart. Det är mycket torrt och få arealer av det som är sått har hunnit komma upp. Plöjda fält är något torrare än reducerade system. Torkan gör att grödorna ser stressade ut, framför allt höstrapsen. När det gäller ogräsbehandling blir höstbehandlingen inte optimal då man vill undvika att behandla på stressad gröda. De preparat som kräver markfukt gör också risken för försämrad effekt av ogräsbekämpning.

 

David Flod, Hushållningssällskapet Skara, telefon 0708-40 17 71

Det besvärligaste just nu är torkan och näringsbrister som kan komma med den. Ogräsbekämpningarna i höst är svåra att pricka in med god effekt. Det fina är dock att många hunnit stora arealer tjänligt.

Höstsådden har gått lätt då det är mycket torrt i markerna. Höstrapsen har generellt grott fint och kommit upp fint i värmen men saktar av i tillväxt på grund av torkan. Sista höstveten sås efter de senare tröskade grödorna. Uppkomsten är betydligt sämre på styvare jord. Manganbrister syns på en del ställen men det finns också generella näringsbrister på grund av torkan. Ganska lite ogräs kommer upp i torkan på styvare jordar.

Sista vallskörden är tagen överallt med undantag för de som tar fyra skördar. Vallinsådderna såg lite klena ut i våras på grund av försommartorkan men nu har de repat på sig och nästan alla insådder ser bra ut. Klöverandelen är stor men gräset kommer troligen repa sig.

En del fält har bekämpats mot fritfluga då det var en stor inflygning för ett par veckor sedan. Spannmål som då var i 1,5 bladstadiet hade då stor risk. Fritflugorna har nu minskat. Löss har också träffats på en del i fält men inte överallt. Rapsjordloppa har förekommit men gjort väldigt liten skada.

 

Lina Ulff, Hushållningssällskapet Värmland, telefon 0706-49 01 39

Det varma och torra höstvädret har gjort att både skörd och höstsådd har fungerat bra. De gynnsamma förhållandena med torra marker minskar risken för markpackning. Många har sått höstspannmålen och några håller på nu. Det verkar ha såtts mer höstraps än normalt och den ser fin ut med väletablerade plantor. Många tog den sista vallskörden i början av september.

 

Henrik Bergman, HS konsult, Hälsingland, telefon 0730-39 14 16

Fortfarande finns en del spannmål oskördat i de norra delarna av området (Hälsingland, Gävleborgs län) främst vårvete men även en del korn och havre. Det har varit ojämn avmognad i korn och havre på grund av regnet i slutet på maj som påverkade uppkomsten negativt. Det blev också en del som såddes sent i våras och det har inte blivit riktigt moget. Den senaste tiden har det också varit mycket dimma och dagg så det blir korta tröskdagar. Sista vallskörden är avklarad på många gårdar men fortfarande körs det på en del håll. Glyfosatbehandling i stubb görs nu samt att stubbearbetning och plöjning påbörjats. Höstsådden är avklarad på de flesta håll i god tid och det har såtts mer höstvete i år än vanligt. När det gäller torkan har vi visserligen torrt i området men inte som längre söderut i landet. Vi har fått lite regn då och då och höstsådderna ser som regel fina ut med jämn uppkomst. Också vallinsådderna ser fina ut och där insådden skett i spannmål har körskadorna vid skörd blivit minimala i år.

 

Anna Molander Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten, tel 070-188 482 5

Spannmålsskörden i Umeåtrakten varierar och tröskning pågår fortfarande. Vissa hade problem med uppkomst av vårsådden på grund av flera lokala kraftiga regn i juni. Skördarna är lägre än normalt och det kommer att bli brist på halm. Lite längre norrut, i Robertsforsområdet, är det bättre spannmålsskördar.

 

Kristina Sigfridsson Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, tel 0730- 50 89 25

I Norrbotten går en lyckad växtodlingssäsong mot sitt slut. Inledningen av sommaren var ganska sval med betydligt mer optimala nederbördsmängder efter kusten än ifjol då regnet öste ner i flera veckor under maj och juni. Efter midsommar då växterna rotat sig fint kom värmen och tillväxten kom i gång ordentligt. Både kvantitet och kvalitet har varit god för såväl grovfoder, potatis och spannmål. Minst en potatisodlare i Norrbotten har satt personligt skörderekord på ett par fält. Tröskningen pågår fortfarande på sina håll medan en del är färdiga. Höstens jordbearbetning är i gång. Frosten kom sent efter norrbottenskusten efter flera milda veckor med valltillväxt efter sista skörd. Därför är det läge att kolla över vallarna, för att se täthet och höjd. Ett för frodigt bestånd ökar risken för snömögel i vinter. Om man väljer att skörda vissa arealer en gång till innan vintern är det viktigt att tänka på stubbhöjden, så man inte får isbränna istället!

 

Sammanställt av Emma Hjelm, HIR Skåne, september 2016