Läget i fält, har våren kommit till dig ännu?

Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare ger en uppdatering över läget i fält runt om i sverige. Hur ser det ut hos just dig?

Hulda Wirsén, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Kalix

Vi har ännu en hel del snö kvar i Norr- och Västerbotten, men det smälter och sjunker undan fort nu då det inte är så mycket tjäle i backen. Från Luleå och söderut börjar man kunna se bar mark men norrut och inåt landet kan en hel del snö fortfarande förekomma. Men det ser totalt sett ut att kunna bli ett tidigt vårbruk, vilket vi ser fram emot! Andra vårtecken utanför Kalix är att första tofsviporna är skådade och att svanar och gäss flyger över landskapet. Första videkissarna har synts utanför Kalix.

Tofsvipa, Piteå, 7 april

Tofsvipa, Piteå, 7 april

 

Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet Värmland

I Värmland körs det en del flytgödsel på vall med matarslangsystem, som klarar tidig körning. I övrigt är det ännu lugnt.

 

Marie Lundberg, HS Konsult AB

Gödsling av höstsäd och vall är påbörjad men inte klar ännu även om mycket kommer hända senare i veckan vad gäller gödsling. När det gäller renkavle fick vi kännedom om tre nya fält runt Mälardalen 2015 så vi får se om fler fält är drabbade till detta år, ännu har jag inte sett något. Höstrapsen ser än så länge lovande ut efter vintern som varit mild. Såmaskinerna har bara i undantagsfall börjat rulla ut men kommer nog igång på bredare front till helgen om vädret får vara fint.

 

Martin Niklasson, Hushållningssällskapet Väst.

Vallarna ser fina ut. Vi har höstvetefält som etablerades under dåliga förhållanden men också bra vetefält. En del uppfrysningsskador och skador av harkrank syns i en del höstvetefält nu. Älgskador förekommer i raps och gäss i vallar. I vårt område har vi tre kända förekomster med renkavle så vi följer ogräset noggrant denna säsong. Vårbruket har inte kommit igång ännu i vårt område på grund av regn.

 

Anders Månsson, Hushållningssällskapet Östergötland,

Vi har bara sett lite utvintring i vallar och höstsäd efter den milda vintern även om vi sett en del uppfrysningsskador i höstsäd där plantorna inte hunnit etablera sig till följd av en sen sådd (torr oktober). Stallgödsel på vallar har körts ett tag och körs fortfarande. De flesta kör gödning i höstsäden nu och en del har kört tidiga bestockningsgivor i tunnare bestånd.

Såläget varierar i länet

När det gäller ogräs är det betydligt mindre i år än förra året. Sen sådd och torr höst är förklaringen. Men det gäller att vi alla känner igen renkavle då gräsen finns på ett par ställen i Östergötland och den troligtvis kommer öka. Rapsbaggarna håller sig lugna än så länge. Gulrost har hittats i rågvete (alla sorter utom Borwo) och i några av de känsliga höstvetesorterna. I västra delen av länet är en del klara med all vårsådd men ju längre österut man rör sig är desto mindre är sått.

 

Elisabeth Thisner, Hushållningssällskapet Skaraborg

-Vallarna har satt igång att växa och ser gröna och fina ut överlag. Stor del har spridit stallgödsel på vallarna. Höstvetet ser riktigt bra ut, även det som såddes fram till mitten av oktober. Det finns också fläckvis snigelskadade fält. Höstvete som övervintrat sämre är oftast bara utvintrade fläckvis där det stått vatten eller varit riktigt blött. En del hann kör en startgiva kväve innan regnet. I höstkorn ses en del manganbrister.

Höstrapsens övervintring varierar helt klart. Många Hevasådda rapsfält har klarat sig sämre i år på grund av mycket halm kvar, sniglar samt dålig återpackning. Fördes halmen bort har det klarat sig bättre. Plöjda fält har i regel en ganska jämn och god övervintring men små plantor i år.

10 % vårsåtts

Höstbekämpningarna har gett bra effekt och sena sådder på lerorna knappt något ogräs. Renkavle finns i området på flera ställen men ännu begränsat mest till vändtegar där tröska och halmpress startat upp. Minst en rapsbagge har synts till i vaket tillstånd, men bekämpningströskeln är inte nådd!

Mycket lokalt om vårsådd hann påbörjas före regnet i förra veckan. Många tunga blöta leror samt kapillära jordar dröjer. I området har max 10 % vårsåtts t.ex. i delar av Töreboda-Moholm samt runt Lidkping – Vara.

Skaplig raps som klarat övervintringen bra, men plantorna är överlag små i år.

Skaplig raps som klarat övervintringen bra, men plantorna är överlag små i år.

Rapsplanta som dött av frosten på lerjord.

Rapsplanta som dött av frosten på lerjord.

 

Christoph Hochmuth, Hushållningssällskapet Jönköping

Höstsäden är gödslad med flytgödsel medan kvävegödslingen återstår. I vissa rapsfält ser vi nu viltskador. I Jönköpingstrakten har vårbruket nu kommit igång, men nästan inget är sått ännu.

 

Henrik Svensson, Rådgivarna Sjuhärad

Vallarna grönskar bra och det ser ut som att de övervintrat bra. Höstsäden ser ut att ha klarat vintern bra överlag. Vitgröe är det gräsogräs som är problem med främst. De höstbehandlingar som gjordes ser ut att ha haft god effekt. Renkavle finns ännu inga fall av i Sjuhärad som väl är. Raps odlas endast små arealer av, sniglar förekommer här och måste bevakas noga. Vi har inte sett några skador i höstsäden av sniglar än.

Vildsvinen härjar i vallen

I Sjuhärad har vissa områden problem med vildsvin som bökar sönder vallarna. Ofta är det mindre skador men i vissa fall måste hela skiftet förnyas. Detta är ett växande problem i området som inte är enkelt att hantera.

Alla i startblocken

Stallgödselspridningen har tagit fart igen efter de stora regnmängderna vi fick under förra veckan. Endast små arealer lättjord är sådda. Så fort det torkat upp kommer det hända mkt i fält, alla ligger i startblocken för att dra igång!

Stallgödselkörning i Sjuhärad, foto. Henrik Svensson

Stallgödselkörning i Sjuhärad, foto. Henrik Svensson

 

Bengt Viken, Hushållningssällskapet Gotland

Det ser mycket trevligt ut på Gotland: inga vinterskador, det gick bra att komma ut tidigt med stallgödsel till vallarna så där är det mesta färdigt. Kvävet är färdigkört till höstkorn, rågvete, raps och vallar. Kvar att köra är 2:a givan till höstvete.

Rabbisskador

Vi har lite viltskador av rabbis som lokalt har kalasat på höstkorn och höstvete. (Rabbis = vildkanin). Det förekommer även snigelskador men det är som med rabbisen lokalt kan det vara stora skador men det mesta har inga skador av snigel. Varierande resultat av ogräsbekämpningen då det var torrt i höstas. Många fält behöver kompletteras i vår vilket vi inte är vana med på Gotland. Det finns gott om renkavle men den ökar inte och de flesta lantbrukarna har vall i växtföljden och ingen resistent renkavle. Rapsbaggarna lyser med sin frånvaro. Många funderar på att köra ut bor och mangan i rapsen istället. En hel del manganbrister ser i framförallt höstkornet. Många har sått bönor och ärtor, men det mesta är fortfarande osått denna vecka kör vi för fullt.

 

Torbjörn Henningsson, Hushållningssällskapet, Kronoberg,

Vallen ser bra ut, en del har kört ut sväm och en del mineralgödsel men inte alla. Inte så mycket vinterskador i vallen men vildsvinen har gjort sitt på vissa ställen. En del höstsäd har utvintrat. Höstkorn som inte är den vanligaste grödan här har till exempel utvintrat till stor del. De flesta har inte sått än, ett fåtal har börjat.

Utvintrat höstkorn, Kronoberg, foto Torbjörn Henningsson

Utvintrat höstkorn, Kronoberg, foto Torbjörn Henningsson

Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet, Kalmar,

En torr höst gav dålig uppkomst, i raps men även i en del spannmål. Mild vinter har bara gett lite utvintringssvampar, men en del barfrost har tärt på bestånden. Manganbrister förekommer i en del fält.

Torrt läge

All vårsäd sått i slättbygden. Kvar är en del vårsäd i kallare områden och bönorna och majsen. Gödsling i spannmål och vallar under slutförande.

Det är väldigt torrt i Kalmar-området och det har varit extremt lite nederbörd vinter och vår, endast några mindre regn under vårbruket. Grundvattnet är mycket lägre än normalt och dammar och andra vattenmagasin är bara halvfulla.

 

Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland, telefon 0736-20 51 40

Även i Halland har höstkornet utvintrat på sina håll, speciellt på lätt jord med hög mullhalt. Detta gäller även om man kört mangan flera gånger i höstas. Manganbrister finns i fält nu och åtgärdas i regel med dubbla manganbekämpningar. Generellt har all höstsäd fått kväve nu (ca 50 kg N) och huvudgivorna kommer att köras inom kort. Vallarna har normalt också fått antingen flytgödsel eller flytgödsel. Stor andel av höstsäden är höstbekämpad med bra resultat. Renkavle håller sig fortfaranade som ett ogräs som endast finns på enstaka gårdar i Halland.

Cirka hälften är sått

I höstrapsen var snigelsituationen besvärlig i höstas. Några har trots två snigelgiftskörningar fått dålig etablering pga. snigelskador. Ju mindre bearbetning innan, ju större problem. På några enstaka gårdar krävdes bekämpning även i höstsäd i höstas.

När det gäller rapsbaggar är inga trösklar uppnådda idag, i nuläget finns max cirka 0,5 bagge per planta.

Cirka 50 % av åkerbönorna är sådda och cirka 40 % av övrig vårsäd. Ingen majs sådd ännu vad jag vet.

 

Mattias Hammarstedt, HIR Skåne, Österlen

Höstsäden ser bra ut med generellt bra övervintring och mycket bra ogräseffekter. Nu är snart dags för andra kvävegivan i höstsäden. Som ogrässtrategi har de senaste åren blivit låg dos på hösten och Broadway eller Hussar på våren. Nu är det dags att köra. Har du rapsbaggar i ditt område? Nådda bekämpningströsklar?

Det mesta är sått

När det gäller rapsbaggar har jag bara hittat spridda förekomster långt från bekämpningströskeln. Manganbrister finns som vanligt på de områden det brukar finnas främst på lätt jord med högt pH. Men manganbristerna är större i år, till stor del på grund av att man inte kom ut med den planerade körningen i höstas på grund av mycket regn.

I mitt område är det mesta sått nu och vårkornet börjar titta upp. De sista betorna sås nu.

 

Jan-Ola Andersson, HIR Skåne, västra Skåne

Vallen växer bra nu och likaså höstspannmålen som mellan 15-30 april får sin andra kvävegiva. Nu körs en del flytgödsel i höstspannmålen. Vinterskador ser vi bara något lite i rågvete.

Ingen boost av renkavle i år

Effekten av ogräsbekämpningen i höstas är mycket god och obehandlade fält körs nu. På platser där renkavle tidigare funnits är plantorna lätta att hitta, men inga nya infektioner dyker upp. Vid sådd i början av oktober har renkavleförekomsten reducerats rejält i fälten. Befintlig renkavle behandlas nu.

Att hålla koll på

I både höstraps och höstspannmål förekommer rejäla snigelskador i en del fält. Enstaka rapsbaggar finns och trösklarna uppnås bara det blir 12-15 grader. De tidiga fälten kommer ha enstaka blommor före den 1 maj i år. På de lätta jordarna finns mjöldagg i höstspl och det förekommer ovanligt mkt manganbrist i år.

Vårsäden sådd hos de flesta

Ca 90% av betorna är sådda och de flesta har sått vårspl nu. Undantaget är nordvästra skåne där vårbruket startade igår. Mat- stärkelsepotatis börjar sättas i denna vecka. Den tidigt satta färskpotatisen tittar upp under väven i dagarna.

 

Kontakta gärna en växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet

Jan-Ola Andersson, HIR Skåne, telefon 0708-16 10 14

Mattias Hammarstedt, HIR Skåne, telefon 010-476 22 78

Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland, telefon 0736-20 51 40

Torbjörn Henningsson, Hushållningssällskapet, Kronoberg, telefon 072-398 12 87

Bengt Viken, Hushållningssällskapet Gotland, telefon 070-775 76 33

Christoph Hochmuth, Hushållningssällskapet Jönköping, telefon 070-829 09 71

Henrik Svensson, Rådgivarna Sjuhärad, telefon 0701-001834

Elisabeth Thisner, Hushållningssällskapet Skara, telefon 070-10 10 837

Anders Månsson, Hushållningssällskapet Östergötland, telefon 070-829 08 23

Marie Lundberg, HS Konsult AB, telefon 070-644 52 12

Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet Värmland, telefon 070-829 19 94

Hulda Wirsén, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, telefon 070 – 520 94 12

Martin Niklasson, Hushållningssällskapet Väst, telefon 0521-72 55 24

Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet, Kalmar, telefon 0706-156770