Hushållningssällskapet positiv till lantbrukets konkurrenskraftsutredning

Idag överlämnas konkurrenskraftsutredningen ”Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring” till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utredningen kommer i en tid av stora utmaningar för svenskt jordbruk, inte minst för mjölkproduktionen, och är i hög grad behövd. Hushållningssällskapet välkomnar rapporten som innehåller många konkreta förslag för en positiv utveckling.

Fokus i utredningen ligger på företagen och företagande i modern mening vilket Hushållningssällskapet ser som en förutsättning för framgång.

– Det viktiga är nu att slutsatser och förslag används i konkret politik. Vi kan inte vänta på att även livsmedelsstrategin finns på bordet innan förändringsarbetet börjar, säger Jesper Broberg, förbundsdirektör i Hushållningssällskapet.

Utredningen har arbetat med fyra fokusområden; företagande, regler och villkor, marknadsförutsättningar, samt kunskap och innovation. Förslagen är menade att öka hållbarheten, attraktionskraften och innovationer i näringen. Statens roll är att skapa de försutsättningar som krävs i form av regler och villkor som ger god konkurrenskraft. Den ska också tillhandahålla redskap som behövs för ett verksamt kunskaps- och innovationssystem.

– Vi är positiva till att man också lyfter fram vikten av en pålitlig försörjnings- och flödessäkerhet vid krissituationer i både freds- och krigstid. En tillräcklig svensk livsmedelsproduktion ur beredskapssynpunkt kräver en god konkurrenskraft, säger Sven Lindgren, förbundsordförande i Hushållningssällskapens förbund.

Kunskapsutveckling är väsentligt

Hushållningssällskapet delar många av utredningens slutsatser. Inom samtliga fokusområden pekas det på behovet av ökade satsningar på forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt. Det finns också stora behov av kompetensutveckling och rådgivning. Svenska lantbrukare har generellt en hög kunskapsnivå, men rådgivningen och utbudet av utbildningar behöver breddas och i högre grad satsas på områden som entreprenörskap, företagsledning, produktionsoptimering och marknadsförståelse.

En hög produktivitet är förutsättningen för ökad konkurrenskraft och en nyckel till ökad produktivitet är kunskapsutveckling. Hushållningssällskapet håller med om att mer offentliga medel bör gå till behovsdriven forskning som stärker konkurrenskraften i jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Centrala aktörer för forskning och utveckling i den gröna sektorn är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och olika forskningsfinansiärer. Formas är den största forskningsfinansiären inom området. Hushållningssällskapet är positivt till förslaget om delvis ändrade och utökade mål för både SLU och Formas, med ett tydligare fokus på den behovsdrivna forskningen som bidrar till ökad konkurrenskraft. Behoven av sådan forskning är stora inom flera av näringens grenar.

Öka kontaktytan mellan näring och forskning!

Mer samverkan mellan basnäringen, livsmedelsindustrin och akademin ser Hushållningssällskapet som strategiskt viktigt. Utredningen föreslår att SLU får i uppdrag att tillsammans med relevanta organisationer arbeta fram ett program för industridoktorander. Dessa kan stärka kontakten och samarbetet mellan forskning, företag och organisationer. Det skulle öka möjligheten till att relevanta frågeställningar förs fram.

– Vi har positiv erfarenhet av industridoktorander inom Hushållningssällskapet och stödjer helhjärtat förslaget, säger Jesper Broberg.

Gymnasieskolans naturbrukslinjer är en viktig inkörsport till kunskap och intresse för de gröna näringarna. Hushållningssällskapet anser, liksom utredningen, att det är viktigt att eleverna kan få högskolebehörighet vid dessa utbildningar. Om fler elever från naturbruksgymnasierna går till agronom- och hortonomprogrammen skapas förutsättningar för en bra kombination av praktisk och akademisk kunskap.  Detta är något som efterfrågas av branschen.

Önskvärt att se över regler

Effekten på näringens konkurrenskraft behöver tas med i beräkningen när regler och villkor för verksamheterna läggs fast.  Hushållningssällskapet stödjer utredningens förslag om en översyn av lagstiftningen inom djurproduktionen med syftet att förena ett gott djurskydd med stärkt konkurrenskraft, genom mer målstyrande regler. Det betonas att överssynen bör göras så snart som möjligt. Vi delar den uppfattningen.

Hushållningssällskapet instämmer också i utredningens förslag till förenkling av godkännandeprocessen för växtskyddsmedel. Vi välkomnar att utredningen särskilt lyfter behovet av insatser för att säkra tillgången till växtskyddsmedel i grödor som odlas i liten omfattning.

– Det är av stor vikt för ett fungerande växtskyddarbete att Sverige verkligen tillämpar ömsesidigt erkännande och accepterar andra medlemsländers godkännandeprocess, säger Nils Yngveson, seniorkonsult vid HIR Skåne.

Sammantaget ser Hushållningssällskapet huvudsakligen positivt på konkurrensutredningens olika förslag och slutsatser. För en positiv utveckling är det viktigt att regeringen sätter upp ett ambitiöst politiskt mål och att strategierna utformas efter det.

– Särskilt vill vi framhålla utredningens förslag att politiska beslut som rör näringen ska prövas mot vad beslutet får för konsekvenser för just konkurrensförmågan, säger Sven Lindgren.

 

Lyssna på presspodd med Jesper Broberg

Till konkurrenskraftsutredningen

 

Kontakter för journalister:

Sven Lindgren, förbundsordförande, telefon 070 349 03 99

Jesper Broberg, förbundsdirektör, telefon 070 229 98 78

Nils Yngveson, seniorkonsult, telefon 070 816 10 16