Kartläggning av Sveriges charkprodukter

Hushållningssällskapet har fått ett projekt beviljat som ska fokusera på charkuteriprodukter och dess historia i Sverige.

Genom åren har sammanställningar av historiskt material gjorts för exempelvis bröd (Åke Campells). Men denna typ av material saknas för charkprodukter och det gör att vi saknar överskådliga sammanställningar för olika charkprodukter och de regionala tillverkningsmetoder som traditionellt använts.

För att beskriva en produkts särart och regionala hemvist är historiska källor av stor betydelse. Vi kommer i Folklivsarkivet, Lunds Universitet, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå samt i Nordiska Museets arkiv söka efter information om charkprodukter och sedan tillgängliggöra den via webb-portal Smaka Sverige.

 

Mer information

Charlotte Backman
Landsbygdsrådgivare
0511-248 72, charlotte.backman@hushallningssallskapet.se

 

EU_grund

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.