Hushållningssällskapet Västra Press

Karin Granström prisades för sina insatser

Under högtidliga former har husdjursagronom Karin Granström, Hushållningssällskapet Västra mottagit Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens landsbygdsstipendium.

Utmärkelsen delades ut av riksmarskalk Fredrik Wersäll vid Akademiens högtidssammankomst i Stadshuset i Stockholm då belöningar delades ut för förtjänstfulla insatser inom akademis områden. Landsbygdsstipendiet delas ut till person som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet på ett framgångsrikt sätt har bidragit till en positiv utveckling och förbättrat förutsättningarna för företagandet på landsbygden.
Karin Granström får stipendiet för sitt arbete som husdjursagronom vilket präglas av bred kunskap och god förmåga att engagera olika aktörer för att utveckla landsbygden och dess företagare i nya banor.

Foto: Erik Cronberg, ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.