Vattendragsvandring Tidan

Plats Start Värsås
Datum och tid 15 maj, 12-14

Vi samlas hos Per Olof Källner, Brumstorp Nolgården Värsås för vidare transport uppströms vattendraget.

Program

  • Få inspiration till ditt engagemang för rent vatten.
  • Träffa åtgärdssamordnaren i området.
  • Hör om projekten i Tidans avrinningsområde.
  • Vi pratar om fältåtgärder som kan minska övergödning.
  • Vad kan Greppa Näringen erbjuda för rådgivning?
  • Vi testar ”Lattjolajbanlådan”.
  • Diskussion: hur lägger vi upp arbetet framöver.

Medverkande
Sofia Kämpe, Torpet lantbruk
Kristian Jochnick, Greppa Näringen
Morgan Johansson, Naturvårdsgruppen AB
Maria Höier, Hushållningssällskapet

Anmälan till:

Sofia Kämpe via SMS 0733-10 78 69

Medtag kaffe så bjuder vi på korv!

20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav.

Satsningen är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Den är en del av regeringens utökade och fleråriga satsning på rent hav som beslutades om 2018. Målet är att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” samt ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.