Kvällsseminarium om hantering av igenväxande åkermark och dikning

Plats hos SLU i Umeå
Datum och tid 24 februari, 16.30-21.00

Varje år minskar arealen brukad jordbruksmark i Sverige. Utvecklingen har pågått i mer än ett halvt sekel. En stor del av denna minskning utgörs av igenväxning av åker och betesmarker i Norrland. När skogsplantering sker på jordbruksmark kan den återskapas till jordbruksmark vid behov, till skillnad från hårdgörande och bebyggelse av jordbruksmark då marken är förlorad. Arealerna är också intressanta som naturvårdsobjekt och lämpar sig för etablering av lövskog som är en bristvara idag.

Program

16.30 Mingel med lätt förtäring

18.00-18.10 Introduktion, Representanter från Hushållningssällskapet och Skogsstyrelsen

18.10-18.45 Om igenväxande åkermarker arealer, lagar och regler, Bo Leijon, Skogsstyrelsen

18.45-19.10 Paus mingel

19.10-19.50 Goda exempel om föryngring och skötsel av skog på jordbruksmark, Ivar Palo

19.50-20.15 Paus mingel

20.15-21.00 Möjliga alternativ för beskogning av jordbruksmark i norra Sverige, Skog Dr. Anders Karlsson, SLU

Avgift

Anmälningsavgift 300 kr inkl. moms. Mingeltallrik ingår.

Upplysningar och anmälan

Anmäl dig senast torsdag den 19 februari till Veronica Landström, tel. 0920-244 180, e-post: veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se

För mer information: Ivar Palo, tel. 070-686 94 44

Vägbeskrivning

Material

Beskogning_föreläsning 20150224

SLU skog på jordbruksmark 150224

Fakta om beskogning av jordbruksmark

grona navet