Årsmöte om Hille Hushållningssällskaps nedläggning

Plats Trödje
Datum och tid 24 juli, 19.00
Arrangör Hille Hushållningssällskap

Medlemmar i Hille Hushållningssällskap kallas till:

Årsmöte om sällskapets nedläggning

Tid:            Måndagen den 24 juli 2017, kl 19.00.

Plats:         Hos Anders Svensson, Trödje, tel. 070-35 63 688.

Ett beslut om nedläggning av det lokala Hushållningssällskapet i Hille tas.

Vi vill tacka för de gångna åren, samt för det engagemang som funnits.

Välkomna!

Hille Hushållningssällskap

Anders Svensson
Sammankallande

§ 21

Följande ärenden skall tas upp och beslutas endast vid det lokala Hushållningssällskapets årsmöte:

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsledamot
 2. Mötets utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Verksamhetsberättelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 7. Beslut om nedläggning av Hille Hushållningssällskap
 8. Beslut om tillhörighet för medlemmar, förslag: medlemskapet övergår till HS Dalarna Gävleborg
 9. Beslut om kvarvarande kassa Nedanstående punkter utgår om beslut om nedläggning tas vid punkt 7
 10. Fastställande av ersättningar
 11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 12. Val av ledamöter
 13. Val av ordförande
 14. Val av två ordinarie revisorer och två ersättare
 15. Val av valberedning
 16. Val av ombud till Hushållningssällskapets möten
 17. Verksamhetsplan och budget för kommande år
 18. Väckta motioner