Jordbruksförvaltning blir nästa steg i utvecklingen av Hushållningssällskapet Skåne.

Hushållningssällskapet i Skåne utökar med ny verksamhetsgren, jordbruksförvaltning blir nästa steg i utvecklingen.

Företagandet inom lantbruket är under snabb utveckling mot allt större enheter. Gårdar slås samman och företagen växer ständigt. Lönsamheten är pressad och allt större krav kommer att ställas på verkställande ledningsfunktioner. Regelverk kring lantbruksföretagande blir mer och mer omfattande och allt mer komplicerade. Det ökar kraven på kunskap och erfarenhet inom yrket driftledning.

– Vi tror att det i allt högre grad kommer att finnas ett behov hos många ägare till lantbruksföretag att köpa driftledning med hög kompetens, säger Sven Fajersson, VD för Hushållningssällskapet Skåne.

Hushållningssällskapet Skåne bedriver idag en kvalificerad och bred rådgivning till lantbruket genom det majoritetsägda dotterbolaget HIR Skåne AB, vårt rådgivningsbolag. Att ha tillgång till rådgivning är en förutsättning för effektivt företagande, men råden skall även realiseras och verkställas i företaget och anställd personal skall ledas. Här ser vi att många jordägare kan behöva tillgång till kvalificerad driftledning under varierande perioder, ett behov som Hushållningssällskapet Skåne har all möjlighet att fylla.

Hushållningssällskapet Skåne erbjuder nu en ny tjänst med kunniga medarbetare inom driftledning och jordbruksförvaltning.

Verksamheten startar under hösten 2015.

– Vår styrka ska vara hög kompetens och stor erfarenhet inom driftledning, med möjlighet till individuella lösningar som passar varje företagares behov, säger Sven Fajersson.

Målgrupperna kan exempelvis vara:

  • Företag i stark expansion som tillfälligt behöver komplettera helt eller med delar av en driftledning
  • under en begränsad tid.
  • Företagare som inte vill låsa upp sig genom anställd driftledning.
  • Företagare som delvis vill ha eget driftledaransvar, men har behov av visst stöd.
  • Företag som förvärvats av icke lantbruksutbildad ägare.
  • Företag som har flera ägare (t.ex. syskon i aktiebolag).
  • Företag som har behov av stöd vid sjukdom.
  • Dödsbon

Den nya verksamheten kommer att organiseras inom vårt dotterbolag Hushållningssällskapets Skogsförvaltning Syd AB, som därmed även kommer att omfatta jordbruksförvaltning. Till bolaget kommer vi att knyta kompetens inom driftledning för att möta våra uppdragsgivares behov. Bolaget kommer fortsatt att ledas av VD Mats Persson.

Frågor besvaras av:

Sven Fajersson VD Hushållningssällskapet Skåne 0705-495391

Mats Persson, VD Hushållningssällskapets Skogs- (och Jordbruks)förvaltning Syd AB 0761-406095