Mål för den ekologiska produktionen

Inom ekologisk produktion ska man sträva efter att

  • Skydda miljön och klimatet.
  • Bevara markens bördighet på lång sikt.
  • Minska mängden skadliga ämnen i miljön.
  • Upprätthålla hög djurvälfärd.
  • Respektera djurens artspecifika naturliga beteende.
  • Bevara sällsynta raser och inhemska raser som är utrotningshotade.
  • Bidra till en hög grad av biologisk mångfald.
  • Främja korta distributionskedjor och producera mer mat lokalt inom EU:s olika medlemsländer.
  • Utveckla utbudet av växter som är anpassade till det ekologiska jordbrukets specifika behov och mål.

Källa: Jordbruksverket 2020

Djurens roll viktig i ekologisk produktion

Den ekologiska djurhållningen strävar efter att djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Därför ska även grisar och fjäderfä kunna vara ute på bete, höns får inte hållas i bur och nötkreatur ska hållas lösgående.

Djurhållare med ekologisk produktion får inte använda läkemedel i förebyggande syfte, utan bara vid behandling av sjuka djur. Därför är det särskilt viktigt att ha djur med god hälsa. Hälsoproblem hos djur förebyggs genom att exempelvis välja djur av lämpliga raser, lägre beläggning, utevistelse eller andra åtgärder som motverkar spridning av sjukdomar.

Växt- och djurhållning ska vara i balans, så att djuren i första hand äter foder från den egna gården och stallgödseln används för att ge näring åt den egna åkermarken. En ekologisk gård med djurhållning fungerar därmed som ett kretslopp, där alla gårdens resurser används på ett effektivt sätt. Gårdar som bara har växtodling kan uppnå en liknande effekt genom att samarbeta med djurhållare i närheten och använda exempelvis biogödsel som växtnäring.

Övriga skillnader jämfört med konventionellt

Inom ekologisk växtodling används framför allt förebyggande åtgärder för att klara ogräs och skadeinsekter, inte kemiska växtskyddspreparat. Det finns endast ett fåtal växtskyddsmedel inom ekologisk växtodling som får användas, utan man arbetar främst med andra metoder. Som exempelvis; en varierad växtföljd, ett annat sortmaterial som exempelvis spannmål som har ett längre strå eller mekanisk ogräsrensning i växande gröda.

En annan skillnad är ursprunget av växtnäringen. Det inte är tillåtet att använda mineralgödselmedel från industriella processer, utan inom den ekologiska produktionen används istället organiska gödselmedel. Ofta är det stallgödsel, biprodukter från livsmedelsindustrin eller gröngödsling. Växtnäringen är oftast begränsande i ekologisk odling, så det kräver en noggrann planering för att fördela näringen till de grödor som bäst behöver den.