Hushållningssällskapet vill utveckla och stärka svensk fiskeodling

Hushållningssällskapens förbund har beviljats projektmedel för främjandet av svenskt vattenbruk, som är en av det snabbast växande livsmedelsbranscherna i världen.

Utvecklingen av vattenbruket är ett viktigt led i att tillgodose samhällets efterfrågan på klimatsmart mat som producerats på ett hållbart och resursbesparande sätt. Projektet, Etableringsguiden- en kunskapssammanställning för att underlätta för etablering och utveckla fiskodling, ska bidra till att utveckla och stärka den svenska fiskodlingen.

– Jag tycker att det är positivt att Jordbruksverket anslagit medel till detta projekt säger Jesper Broberg, förbundsdirektör på Hushållningssällskapens förbund. Olika former av vattenbruk är en framtidsbransch som har en mycket stor potential, vilket också lyfts fram i den nationella livsmedelsstrategin. Vi hoppas att detta projekt ska leda till att fler företag får upp ögonen för att odla fisk avslutar Jesper.

Projektets syfte är att skapa en etableringsguide för potentiella fiskodlare. Det kommer även vara en kunskapssammanställning om fiskodling som även riktar sig till befintliga odlare som vill utveckla sin verksamhet.

Etableringsguiden avser fiskodling av arter som det finns produktionsdata/tillväxtdata över. Odlingen kan ske på land med genomströmmande vatten eller med recirkulation i  dammar eller i öppna kassar. Med flera möjliga produktionsmetoder fångar vi upp potentiella etableringar i hela landet. Med nyetablering ökar antal fiskodlare och förhoppningen är att de även ökar diversifieringen och volymen.

Fiskodling har alltid har varit en viktig del av Hushållningssällskapens verksamhet och flera Hushållningssällskap driver än idag olika typer av fiskodlingar.

Projektet sker i samarbete med Vattenbrukscentrum Norr AB Sverige.

Fakta om vattenbruk:

Vattenbruk är ett samlingsnamn för odling av akvatiska djur och växter vilket innefattar odling av fiskar, musslor, kräftdjur och alger. Den övervägande delen som produceras i Sverige används som livsmedel och idag är det öding, regnbåge och blåmusslor som står för den största produktionsandelen. Inom vattenbruket pågår forskning på odlingstekniker som innebär en effektivisering och minskad miljöpåfrestning.

Kontakt: 

Jesper Broberg
förbundsdirektör, Hushållningssällskapens förbund
Tel: 070-22 99 878
Epost: jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

Daniel Wikberg
Vattenbrukscentrum i Norr AB
Tel: 070-641 80 60
Epost: daniel.wikberg@vbcn.se