Hushållningssällskapet vill bidra med kunskap och erfarenhet till nya regler och föreskrifter

Hushållningssällskapet har under år 2015 svarat på 22 remisser av totalt inkomna 62. Remissyttrande är ett konkret verktyg för att officiellt framföra förslag och synpunkter på utredningar som berör Hushållningssällskapet, våra medlemmar och alla våra verksamheter.

Det kan till exempel gälla yttranden över Jordbruksverkets förslag på nya ändringar i föreskrifter, regelverk etc. Samordnare för Hushållningssällskapets remissarbete är seniorkonsult Hans Augustinsson som arbetar på Hushållningssällskapet Östergötland.

Vilka remisser tycker du varit extra betydande under 2015?

Ett stort antal remisser under 2015 har berört förändringar av ”EU-regelverket” här har våra synpunkter vägt tungt eftersom vi hjälper så många med EU-ansökningar. Vattenremissen och den efterföljande remissen om vägledning för att hantera växtskydd i vattenskyddsområden har också varit viktig då den slutgiltiga utformningen får stor betydelse för många av våra medlemmar och kunder. En tredje viktig remiss är den grupp av remisser om konkurrenskraftsutredningen.

Varför är arbetet med remisser viktigt?

– I vår organisation finns mycket kompetens som kan belysa de frågeställningar som är aktuella i de remisser vi får in säger Hans Augustinsson. Att vi bidrar med vårt kunnande kombinerat med den verklighetsförankring vi har när det gäller lantbrukets situation och hur det rent praktiskt fungerar, när man t ex gör en SAM-ansökan, gör att våra yttranden är värdefulla både för lantbrukskollektivet och för de myndigheter som ska fatta beslut utifrån det regelverk som remissbehandlats.  Målet med våra yttranden är att ett så bra och verklighetsförankrat beslut som möjligt fattas säger Hans Augustinsson

Våra yttranden är i de allra flesta fall väl underbyggda utifrån forskning, försök och beprövad erfarenhet vilket de myndigheter och organisationer som skickat ut remissen ser vilket bidrar till det höga förtroende vi har som organisation fortsätter Hans. Jag kan tänka mig att det bidrar till att vi i andra sammanhang blir inbjudna till arbets- och referensgrupper där vi även kan ha möjlighet att påverka ytterligare. Det är också viktigt för våra medlemmar och kunder att vi engagerar oss i aktuella frågor som har stor betydelse för deras framtid och fortlevnad.

Hur följs remissarbetet upp?

De flesta remissinstanser skickar t ex den nya föreskriften när den, efter remissomgången, är fastställd. Där kan vi se i vilken utsträckning våra synpunkter fått genomslag och på vilket sätt vi ska agera med de fastställda besluten avslutar Hans Augustinsson.

Läs våra remissyttranden här

Kontakt: 
Hans Augustinsson
Telefon: 0708 29 08 22
hans.augustinsson@hushallningssallskapet.se

Jesper Broberg
Telefon: 070 229 98 78
jesper.broberg@hushallningssallskapet.se