Stiftelsen Assessorskan Volrathine Kalls donationsfond

Stiftelsen grundades år 1824 av Assessorskan Volrathine Kall. Hennes önskan var att kunna ge ett bidrag till företagare på landsbygden som drabbats ekonomiskt av omständigheter de inte kunnat påverka.

Stiftelsens ändamål är att:
”Främja lantbrukare i Sverige och deras familjer, som under det löpande året mist sin egendom genom sådana olyckshändelser som orkaner, vattenflöden, hagel, missväxt eller andra omständigheter som de inte kunnat råda över. Stiftelsen främjar även lantbrukares familj då man eller far omkommit genom vådlig händelse.”

Vad kan jag ansöka för/vem kan ansöka?
Stiftelsen är upprättad för personer i Sverige som lidit skada på grund av yttre påverkan som till exempel olycka, naturkatastrof eller dylikt. Personer kan här söka stöd och få ekonomisk ersättning för sådant som försäkringsskydd och liknande inte ersätter fullt ut.

Hur ansöker jag?
För att kunna bedöma om du har rätt till ersättning inom ramen för fondens syfte behöver vi svar på ett antal frågor i formuläret nedan:
Fyll i ansökningsformuläret 

Ansökan ska inkomma senast 31 oktober
Hushållningssällskapet Västras styrelse fattar beslut om inkomna ansökningar. Om styrelsen anser att skadan är inom ramarna för stiftelsens ändamål kommer du att bli kontaktad och ombedd att inkomma med kompletterande underlag.

Alla sökande får ett besked senast 1 februari.
Fondens totala ersättningsutrymme fastställs årligen av Hushållningssällskapets styrelse.

Kontaktuppgifter
Hushållningssällskapet Västra
0521-72 55 00 eller
vastra@hushallningssallskapet.se