Skogsfastigheter

Hushållningssällskapet Västra förvaltar drygt 1180 ha skogsmark inom vårt geografiska verksamhetsområdet. Vår målsättning att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Vi är dubbelcertifierade, vilket innebär att vi jobbar enligt de förutsättningar och standards som finns för respektive certifieringsorgan. Vi strävar efter god ekonomisk avkastning och utövar skötsel som går i linje med aktuell forskning och enligt våra skogsbruksplaner.

På våra fastigheter finns även andra mål än virkesproduktion och vi är delaktiga i olika försök. Som ett exempel kan nämnas Kulturreservatet Åsnebyn, där målet med skogsskötseln är att bevara de natur och kulturvärden som finns i området och i stort återskapa skogen så som den kunde se ut under tidigt 1900-tal.

Vid försäljning av virke från våra skogar uppmuntrar vi olika köpare att komma in med bud på det vi har att erbjuda. Vi anlitar entreprenörer för de flesta uppdragen. De ska alla vara certifierade och återrapportera efter slutfört uppdrag.