Logården

Logården är belägen i Flo socken, Grästorps kommun. Fastigheten donerades av Karl Tore Torsell till Hushållningssällskapet år 1942, med följande önskan:

”Att Hushållningssällskapet icke försäljer fastigheten utan tillser, att egendomen för all framtid hålles i fullgott och tidsenligt skick. Samt åtager sig att vårda min faders familjegrav å Flo kyrkogård”

Graven vårdas fortfarande genom Hushållningssällskapets försorg.

Till gårdens historia hör svinproduktion, avel och studier på olika stallsystem. Under 90-talet fanns även ett utvecklat samarbete med andra svingårdar i trakten. Sedan 1991 har omfattande studier av olika odlingssystem och växtnäringsläckage genomförts. Som en följd av detta anlades en våtmark med avsikten att rena vattnet från Logårdsbäcken innan det når Vänern.

Logården idag

Idag arbetar 16 personer på Logården. Avdelningen för fältförsök har sin bas här. Tillsammans med spannmålslabb, finns sedan 2020 ett laboratorium för jordanalyser, grovfoder och gödsel. Under vintern 2023-2024 görs en ombyggnation av laboratoriedelen och personalutrymmen.

Sedan 2022 har vi återupptagit traditionen att arrangera Logårdsdagen, en lokal mässa där aktörer inom gröna näringar kan visa upp sina produkter. Till detta kommer visning av vår verksamhet och föreläsningar på aktuella teman för lantbruket och landsbygden.