Vandringsled

Gå på upptäcktsfärd i kulturlandskapet

På Åsnebyn finns flera bevarade spår av dåtidens jordbruksteknik och odlingslandskap, exempelvis stenmurar, öppna diken och odlingsrösen. Det finns även äldre spår som järnåldersgravfält med stensättningar och domarringar.

Byggnaderna på gården har anor från mitten av 1800-talet och berättar om livet på en gård så som det kunde se ut i mitten av 1900-talet.

Det är få ställen som kan uppvisa så många hävdade naturtyper som Åsnebyn. I landskapet runt gården finns öppen hagmark, ekhage och strandäng med ett rikt fågelliv. Blommor som nattviol, gråfibbla, ängsvädd och jungfru Marie nycklar är några av de hävdgynnade arterna som som du kan se i reservatet.

Ladda ned foldern om Åsnebyn och följ den markerade leden med röda stolpar!