Vår historia

Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation med lång tradition vars historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-talet. Det första Hushållningssällskapet bildades på Gotland 1791. Vår gemensamma historia sträcker sig således mer än 200 år tillbaka.

En organisation med en så lång historia skapar både stolthet och trygghet hos oss som arbetar här. Här bjuder vi på några milstolpar i vår regionala utvecklingsresa från tidigt 1800-tal:

1803: Hushållningssällskapet Värmland bildas.
Hushållningssällskapet i Värmland hör till landets allra äldsta, med sina drygt tvåhundra år av obruten verksamhet. Värmland hörde också till de landskap där kosten var som mest enahanda med odlingsår som ledde till svält bland de fattiga.  Hushållningssällskapet Värmland startas på initiativ av Landshövdingen Nils Nilsson Silfverskjöld. Redan 1804 talar sällskapets handlingar om vikten av att införa ett vettigt växelbruk med olika grödor.

1807: Hushållningssällskapet Skara bildas.
Hushållningssällskapet av flera viktiga personer som till exempel landshövdingen, biskopen, domprosten och en hovmarskalk stod som initiativtagare. Verksamheten startades i Skara men flyttades snart öster om Billingen, men kom tillbaka till Skara 1922, antagligen tack vare att en snöstorm radikalt minskade deltagandet av ”östbillingar” vid en omröstning om sällskapets placering. Till en början var det två uppgifter som dominerade: att öka dikningen i länet och att arrangera premieringar för lantbruksdjur.

1812: Elfsborgs Läns Kongl Hushållningssällskap bildas.
I början av 1800-talet rådde stora missförhållanden och svår nöd i Dalsland. För att hjälpa innevånarna till ett ”allmänt väl” grundades ett Hushållningssällskap av Landshövding Lars Hierta och prosten Peter Pettersson Ekelund.

1814: Hushållningssällskapet i Göteborg och Bohuslän bildas.
I Bohuslän försvann plötsligt sillen 1808 (och kom inte tillbaka förrän 1877). Jordbruket var dåligt utvecklat och nöden var stor. Med dessa förutsättningar skapade Landshövding Axel von Rosen Hushållningssällskapet i Göteborg och Bohuslän.

1816: De tre första gillena startades i Kville, Uddevalla och Tanum.
Syftet var att underrätta kontakterna mellan Hushållningssällskapets ledning, fiskare och jordbrukare i Göteborg och Bohuslän. Man utsåg ett antal korresponderande ledamöter som skulle underrätta sällskapet om viktiga händelser i sina bygder och god gärningar.

1845: Hushållningssällskapet utdelar de första medaljerna för olika prestationer. Bland annat ”odlingsflit”, ”lång och trogen tjänst som piga”, ”för nitisk och upplyst verksamhet i sällskapets tjänst”. Än idag delas belöningar ut, om än med mer moderna motiveringar och syften.

1855 och 1858: Hushållningssällskapet startar de första lantbruksskolorna på Dagsholm och i Dingle.

1980: Hushållningssällskapets individuella rådgivning (HIR) startas. En tjänst som fortfarande finns kvar och utvecklas efter våra kunders behov.

2003: Hushållningssällskapet Väst bildas genom en sammanslagning av Hushållningssällskapet  Norra Älvsborg och Hushållningssällskapet  Göteborg-Bohuslän. Genom sammanslagningen kunde resurserna hos de båda sällskapen användas mer effektivt och utvecklingsarbetet tog ny fart.

2019: De tre Hushållningssällskapen Skaraborg, Väst och Värmland gick samman och enades om det gemensamma namnet Hushållningssällskapet Västra. Det framröstades av våra medlemmar på nämnda tre stämmor under våren 2019 och trädde i laga kraft 1 juli. Här är vi idag och står väl rustade för att möta dagens och morgondagens utmaningar för en hållbar livsmedelsförsörjning tillsammans med våra kunder.