Hushållningssällskapet Västra redovisar god vinst 2021

Tydlig positiv trend – Hushållningssällskapet Västra redovisar god vinst 2021.

Hushållningssällskapet Västra redovisar för andra året i rad god vinst i verksamheten. Rörelseresultaten i de nu sammanslagna tre Hushållningssällskapen har under närmare 20 års tid varit dystra. Nu kan dock en tydlig positiv trend ses. 2021 års rörelseresultat var +2,6 mkr, vilket utgjorde en marginal på +4,3%. Vinsten återinvesteras i djupare kompetens till gagn för företagets kunder.

Orsakerna till det goda rörelseresultatet är flera:

  • Effekter och synergier av sammanslagningen av Hushållningssällskapet Skaraborg, Väst och Värmland har nu gett full effekt.
  • Ökad efterfrågan på rådgivning/tjänster pga än högre kvalitetet.
  • Ökad satsning på kommunikation och marknadsföring har försett kunderna med fördelar med att vara kund hos Hushållningssällskapet Västra.
  • Västras satsning på ett ackrediterat jordartslabb och markkartering som nu ska förstärkas med grovfoder och gödselanalyser, har legat helt rätt i tiden.
  • Arbetssättet inom medarbetarkåren har avsevärt förändrats till ett mål- och resultatstyrt arbetssätt till gagn för såväl kunder, medarbetare och Västra som organisation.
  • Eftersom Hushållningssällskapet som offentligrättslig medlemsorganisation inte har avkastningskrav till ägare, kan de resultat som skapas omvandlas i rådgivning och tjänster för ökande kvalitet till kunderna.

Även företagets dotterbolag Hökensås Sportfiske och Förvalta AB redovisar positiva resultat.

Det totala resultatet i moderbolaget efter finansiella poster och bokslutsdispositioner var ännu högre och uppgick till +4,3 mkr, vilket gav ett procentuellt resultat på 7% på sista raden. Orsakerna till det goda totala resultatet var ett bra utfall av bl.a. företagets värdepappersportfölj samt ett förbättrat cashflow.

Hushållningssällskapet Västra har goda förhoppningar om fortsatt positiva driftsresultat för 2022, trots att företaget liksom våra kunder och medlemmar drabbats av avsevärda kostnadsökningar. Kostnadsökningen orsakas av Ukrainakriget, posteffekter av pandemin och den spiral av inflations- samt kostnadsökningar i alla led som skett under tertial 1 2022. De kapitalintäkter som företaget kunnat glädjas åt de senaste åren kommer pga. årets negativa börsutveckling påverka totalresultatet negativt.

Under 2022 har Hushållningssällskapet Västra också förvärvat 51 % i Ekonomikonsult AB som numera heter Hushållningssällskapet Ekonomikonsult AB, där vi upplever oss ha stora synergier med befintlig verksamhet.

2021 års bokslut förväntas fastställas i samband med Hushållningssällskapets Västras stämma den 25/5.

Kontaktpersoner: Ove Konradsson, VD, 0708-53 13 25.