Om Brunnby Gård

På vår gård Brunnby utanför Västerås bedrivs jord och skogsbruk. Här har vi försöks- och demonstrationsodlingar. Vi hyr ut bostäder, lokaler och kontor.

Historia

Tjurbo Härad. I slutet av 1400-talet köper Sten Sture d.ä. Brunnby av Västerås Kloster, för att några år senare skänka gården tillbaka till klostret “för sin och de sinas själarykt”.

År 1528 kommer Gustav Vasa genom arvsprocessen i Lödöse i besittning av bl.a. Brunnby rättaredöme. Senare kom gården i släkten Leijonhufvuds ägo genom Sten Leijonhufvud, tillika svåger till Gustav Vasa. 1667 omtalas Brunnby som fältmarskalken Hundrich Horns sätesgård. Familjen Horn äger gården i 27 år varefter gården övergår i släkten Posse genom giftermål mellan Hundrich Horns dotter Henrietta Beata och baronen Nils Posse. I denna släkt stannar gården fram till 1843 då handlaren NG Frodell köper Brunnby och bedriver såpfabrik. Frodell går i konkurs tio år senare, och Brunnby köps på auktion av tobaksfabrikör Julius Eric Sundin, som också ger huvudbyggnaden på gården dess nuvarande form.

1874 säljs gården igen, denna gång till agronom R. Stephani. Även denne går sedermera i konkurs, och gården köps av Carl Johan Gottfried Richter. I köpet ingår Närlunda Mjölkvarn och ett sågverk i Badelunda. Nästa gång Brunnby säljs är 1919, då Otto Andersson från Nora köper gården.

1950 övertar Otto Anderssons son Bengt Anje gården och äger den fram till 1962, då Västmanlands läns Hushållningssällskap förvärvarar gården och äger den sedan dess. Västmanlandsskildraren Olaf Grau (Beskrifning över Wästmanland, 1754) beskriver Brunnby Gård så här: “Brunby ligger 3/8 wid lag wäster ifrån kyrkan på et flakt fält emellan åkrar och ängar, öster ifrån gården tager en stor skogsbacke emot. Denna gård är med 3 wackra Stenhus wäl bygd i Mangården och med wackra trähus i Ladu-gården. Innehåller 2 hela mantal: Har inemot 40 tunnor utsäde årligen, äng och skog till nödtorft. Några Frälse Hemman här och i Badelunda sockn lyda härunder. 4 torp ligga på ägorna.”

Bebyggelsen är en god representant för den karolinska herrgårdsanläggningen. Huvudbyggnaden var ursprungligen en hög stenbyggnad av försvarskaraktär. Överbyggnaden revs och ersattes 1864 med nuvarande hus, men källaren är troligen medeltida. De två inre flyglarna är från 1600-talet och de yttre härstammar från 1700-talet.