Guldsmed John Erikssons Minnesfond

John Erikssons Minnesfond delar ut belöningar till förtjänta lantbrukare.

Medlemmar och personal har förslagsrätt. Beslut fattas av förvaltningsutskottet i augusti/september. På våra sociala medier kan du hitta mottagare av stipendiet under hashtagen #guldsmedenjohnerikssonsminnesfond

Ändamål (ursprunglig ordalydelse): Fondens ränteavkastning användes för utdelningar av premier till brukare av såväl medelstora hemman eller motsvarande jordbruk som ända ned till minsta trädgårdstäppor inom Västernorrlands län för uppmuntran och befrämjande av deras odling av matnyttiga växter mm.