Nödhjälpsstiftelsen

Nödhjälpsstiftelsen kan hjälpa den som råkat i tillfällig ekonomisk nöd.

Nödhjälpsstiftelsen var ursprungligen ett skördeskadeskydd. Ansökan kan ske löpande och beslut om bidrag är delegerat till Hushållningssällskapets verkställande direktör.

Ändamål (ursprunglig ordalydelse): Låna ut medel räntefritt mot återbetalningsskyldighet till mindre företagare som råkat i nödsituation. Lämna understöd utan återbetalningsskyldighet till personer i länet som till följd av olycka råkat i nödställd belägenhet. Lämna understöd utan återbetalningsskyldighet till personer i länet vilka till följd av ålder eller nedsatt arbetsförmåga mistat arbetstillfälle. Mindre lantbrukare skall ha företräde vid utdelning av stiftelsens medel, särskilt vid inträffad missväxt inom länet.