Vår historia

Redan under 1800-talets första hälft uppstod Hushållningssällskap över hela Sverige. Dessa sällskap fungerade som en symbios mellan förvaltningsmyndighet och medlemsorganisation.

I dess tidiga dagar finansierades Hushållningssällskapen främst genom medlemsavgifter och ränteintäkter. Först i och med att husbehovsbränningen avskaffandes fick Hushållningssällskapen mer påtagliga resurser att röra sig med, nämligen 1/5 av skatten på brännvinstillverkningen.

Sällskapets uppgift var att främja utvecklingen inom jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk och fiske. Därmed anställdes agronomer och veterinärer för att sprida kunskap om alltifrån odlingsmetoder till husdjursvård. Andra vanliga aktiviteter var försöksodlingar, lantbruksmöten och husdjurspremieringar.

Förutom jordbruk, drev Hushållningssällskapen även projekt inom järnvägsbyggnad, kooperativa föreningar, banker, försäkringsbolag och sjukvård. I takt med att samhället utvecklades, upprättades nya organisationer som tog över de initiativ Hushållningssällskapen en gång startade.

Uppsala läns Hushållningssällskap
Den 26:e januari 1814, på kronprins Karl-Johans födelse, inbjöd landshövding Berndt Vilhelm Fock tolv framstående män i Uppsala län till att grunda ett Hushållningssällskap. Detta datum blev även officiellt sällskapets stiftelsedag.

År 1990 förenades sällskapet med motsvarigheten i Stockholms län, och tillsammans bildade de Stockholms och Uppsala läns Hushållningssällskap.

Den första januari 2005 genomgick Hushållningssällskapet i Stockholms och Uppsala län ytterligare en samgående process, denna gång med Hushållningssällskapet i Södermanlands län.

Stockholms läns Hushållningssällskap
Stockholms län etablerade sitt hushållningssällskap som det näst sista i landet, med stadgar som officiellt godkändes år 1847. Under de initiala åren hölls sällskapets möten troligen inom Länsstyrelsens väggar.

Södermanlands läns Hushållningssällskap
Den 28 januari 1814, på konungens namnsdag, samlade Landshövding Fabian Ulfsparre tolv framstående herrar för ett möte. Denna dag har sedan dess betraktats som sällskapets stiftelsedag.