Snälleröd

Fastigheten Snälleröd 1:182 är belägen i nordvästra Skåne och Klippans kommun.

Hushållningssällskapet fick denna denna fastighet som gåva den 1 januari 2001 av Hans Maur.

Gården omfattar ca 30 ha åker och 55 ha skog inklusive kulturarbete. Den kom att kallas Rysslund och var en av Hushållningssällskapets försöksgårdar i f.d. Kristianstads  län.

Gårdsdriften arrenderas ut som gårdsarrende på i första hand en femårsperiod. Inriktningen på driften är mjölkkor. Gården har ett stall för 30-talet kor och är välbyggd rent allmänt. Maur har byggt upp gården på ett utomordentligt sätt.

Markerna är vackra med välskött skog och fina betesmarker. Vissa delar av gammal hagmark kommer att omvandlas till naturbetesmark genom lämplig röjning och gallring.

Skogen förvaltas av Hushållningssällskapet.

Kontakt jordbruk och byggnader: Nils-Inge Larsson, tel 0431-43 25 32, 0708-41 23 99, e-post Nils-Inge Larsson
Kontakt skogsskötsel: Mats Persson, tel 0761-40 60 95, e-post Mats Persson