Sjörup

Mitt i Skåne ligger Sjörup, med både skogs- och åkermark.

Fastigheten har 1 km land mot Bosarpssjön och omfattar totalt 450 hektar.

Runt år 1950 erhöll Hushållningssällskapet fastigheten av Egnahemsnämnden. Delar av den nuvarande fastigheten har sedan dess köpts till. Bland annat tillköptes Loarp 1:8 1997. Arealen utökades då med 54 ha. Även Äsphult-Bjärnhult 1:8 ingår numera i Sjörupsfastigheten.

På fastigheten bedrivs både åker- och skogsbruk. Åkermarken utarrenderas. Skogen på 414 hektar består till 65% av yngre granskog och till 35% av ädellövskog (bokskog).

Hushållningssällskapet bedriver själv jakten på Sjörupsfastigheten.