Hushållningssällskapet sår för framtidens jordbruksföretagare

Hushållningssällskapet har under våren tagit över arrendet av jordbruksmarken vid försöksgården i Öjebyn av SLU. – Arrendet är en del i vår ambition att göra Öjebyn Agro Park till en mötesplats där ny teknik och kunskap tillsammans med fältförsök tillgängliggörs för dagens och framtidens gröna företagare säger Hushållningssällskapets vd Mikael Kivijärvi.

Hushållningssällskapet äger sedan tidigare kontorsbyggnaden och trädgården som finns på fastigheten. Nu utökar man alltså sitt engagemang i försöksfrågorna genom att arrendera jordbruksmarken.

– Vi måste trygga de marker som är iordningställda för försöksverksamheten som i dagsläget rör sig om 13 hektar. Jag vill också ta höjd för att försöken kan komma att utökas i framtiden och då måste vi ha möjligheter att utöka arealen för försök. Försök och demoanläggningar omnämns även i nationella och regionala strategier säger Kivijärvi.

Hälften av markerna är brukade ekologiskt sedan 1989. Kivijärvi menar att det vore ett stort tapp om marken vid en försäljning eller arrende skulle brukas konventionellt. – Möjligheter för forskningen av långtidseffekter kring ekologisk odling skulle försvinna säger han.

Satsning mot grönt utvecklingscentrum
Piteå kommun tar över Grans Naturbruksgymnasium och kommer att satsa tid och resurser för att utveckla de gröna näringarna vilket Kivijärvi välkomnar.

– Här skall givetvis Öjebyn Agro Park bli en plats där framtidens odling skall kunna demonstreras och inspirera framtidens företagare. Att disponera egen mark är en viktig pusselbit i detta.