Hushållningssällskapet Östergötlands yttrande till vattenmyndigheten

Hushållningssällskapet Östergötland har svarat på den remiss som har skickats ut gällande det nya vattendirektivet.

Direktivet har som mål att säkerställa att det finns rent vatten att tillgå i framtiden. Detta tycker vi är mycket positivt och ställer oss bakom. Tyvärr är många av de åtgärder som är föreslagna inte lösningar som är tillämpbara i praktiken. Det får då som konsekvens att det inte gagnar syftet.

Ett Hushållningssällskap har som uppgift att verka för landsbygdens utveckling och medverka till att det är möjligt att bo och arbeta där. Ett direktiv som detta är då viktigt att det beslutas på ett sätt som inte minskar möjligheterna till landsbygdens utveckling. Detta ligger till grunden för att Hushållningssällskapen i Sverige har svarat på remissen nationellt och Hushållningssällskapet Östergötland har svarat regionalt i Östergötland.

Det svar som Hushållningssällskapet Östergötland lämnat in går att läsa via länken.

Hushållningssällskapet Östergötlands yttrande till vattenmyndigheten.