Klostergården – försöksstation

Vid försöksverksamheten som är stationerad på Klostergården, bedrivs en omfattande provning av sorter, odlingsmetoder, gödslingar, växtskydd, ekologiska försök med mera. Försöksverksamheten lägger årligen ut ca 200 fältförsök varav en stor del ligger på våra egna gårdar.

Försöken utförs på beställning av regionala försöksorganisationen, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och beställare från den övriga lantbruksnäringen. Alla typer av försök utförs med modern försöksteknik på ett objektivt sätt.

Fältförsök utförs i de flesta grödor men i störst utsträckning i de vanligaste grödorna som till exempel vete, havre, raps, korn och ärter. Försöken kan delas in i olika kategorier bland annat växtnäringsförsök, sortförsök, ogräsförsök och växtskyddsförsök samt odlingstekniska försök.