Medlem Hushållningssällskapet Östergötland

Hushållningssällskapet är en oberoende kunskapsorganisation, vars ändamål är att främja landsbygdens utveckling.​ ​Som medlem utgör du grunden för Hushållningssällskapets organisationsform och vårt oberoende, då inga ägare eller andra särintressen finns.

Du är viktig som medlem!

Som medlem bidrar du till den demokratiska process och oberoende som hushållningssällskapets verksamhet vilar på. Organisationsformen för Hushållningssällskapet gör att medlemmarnas roll och engagemang är viktigt för dess syfte och funktion.  Som medlem är du viktig när det gäller:

  • Demokratiskt inflytande: Medlemmarna utövar sitt inflytande genom att välja representanter till fullmäktige vid årsmöten eller gillesmöten. Dessa fullmäktige fattar sedan beslut om viktiga frågor för organisationen, inklusive riktning och strategi. Det ger dig som medlem en direkt röst i organisationens styrning och utveckling.
  • Ekonomiskt stöd: Medlemsavgifter bidrar till organisationens ekonomiska stabilitet och möjliggör fortsatt utveckling av tjänster och projekt som gynnar landsbygden och lantbruket. Det du bidrar med får du tillbaka i form av forskning, utbildningar, och rådgivningstjänster som gynnar din och andras verksamhet.
  • Engagemang och delaktighet: Genom ditt engagemang, att deltagande i projekt, utbildningar, och andra initiativ är du med och bridrar till Hushållningssällskapets syfte: att bidra med kunskap för utveckling och innovation inom jordbruk och landsbygd.
  • Spridning av kunskap: Medlemmarna spelar en viktig roll i att sprida kunskap. Genom att tillämpa ny kunskap i sin verksamhet och dela med sig av sina erfarenheter bidrar medlemmarna till ett levande kunskapsutbyte och innovation inom de gröna näringarna.

Kort sagt, medlemmarna är fundamentala för Hushållningssällskapets förmåga att uppnå sitt mål att främja landsbygdens utveckling.

Var med och bidra till en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer du också! Bli medlem idag!