Hushållningssällskapet och SLU i nytt samverkansprojekt

Jag är Helena Nordström Källström och jag kommer att tillbringa en dag i veckan i det närmaste halvåret på Hushållningssällskapens förbund i ett samverkansprojekt med SLU.

Jag kommer att tillbringa tid på Hushållningssällskapens förbund som en del av samverkansprojektet AkUt (Akademi Ut). Det övergripande syftet med AkUt är att undersöka om personrörlighet mellan akademi och näringsliv kan stimulera och förstärka nyttiggörande och utbyte av kunskap och teknik. Hushållningssällskapens förbund har då identifierats som en viktig samarbetspartner för SLU. Jag kommer att arbeta projektet ca en dag i veckan under ett halvår och min arbetstid i projektet finansieras av Vinnova, via SLU.

Jag sökte mig till projektet bland annat eftersom jag är intresserad att veta mer om vilka frågor som är aktuella för de gröna näringarna idag, från ett rådgivarperspektiv. Jag ville veta mer om hur tillgänglig och relevant SLUs forskning är för de gröna näringarna. Och utifrån min roll som lärare så är jag mycket intresserad av återkoppling och inspiration för att ständigt förbättra vår utbildning och se till att den är relevant för den verklighet som studenterna möter när de är färdiga agronomer. Mina personliga förväntningar på projektet är alltså att få inspiration och idéer till nya forskningsfrågor/områden men även tankar om hur vi kan utveckla institutionens utbildningar.

På den tid jag tillbringar med Hushållningssällskapens förbund ska jag undersöka hur samverkansåtgärder/projekt mellan SLU och Hushållningssällskapen kan se ut eller konstrueras, med utgångspunkt från de tre industridoktorander som finns arbetar på hushållningssällskapen. Här vill jag bland annat veta hur konceptet industridoktorand fungerar som samverkan mellan Hushållningssällskapens rådgivare och forskningen vid SLU och vilka andra metoder och projekt som skulle kunna öka samverkan mellan forskning och rådgivning. För att göra detta planerar jag att genomföra besök på några utvalda hushållningssällskap och intervjuer med nyckelpersoner.

Övrig tid arbetar jag som forskare och lärare inom Miljökommunikation vid institutionen för Stad och land vid SLU där jag har befunnit mig sedan 2001. Jag är mark/växtagronom i botten, med en doktorsexamen i Miljökommunikation. Min avhandling heter Mellan trivsel och ensamhet och handlar om lantbruk i glesbygd och lantbrukares sociala villkor. Jag har också forskat om bland annat rådgivning, regelförenkling samt lantbrukares motivation och beslutsprocesser (men även om illegal jakt och kycklingavel). Under höstterminerna arbetar jag med kursen Projektledning och kommunikation som är obligatorisk för alla agronominriktningar i åk 4.

 

Jag ser mycket fram emot detta och hoppas att vi har möjlighet att ses och höras framöver.

Forskning och land regnbage