Paul Sandbergs stiftelse

Paul Sandbergs stiftelse ska genom gåvor/stipendier stödja mindre jordbruk inom förutvarande Nederluleå socken. Handelsbankens Stiftelsetjänst i Stockholm förvaltar medlen och Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott utser gåvotagare i samarbete med Handelsbanken.

Vad kan jag söka bidrag för?

Bidragen är avsedda till underhåll av byggnader och förbättring av djurstammen – samt för inköp av maskiner, redskap, med mera. Bidragen skall utgå till jordbruk som ej erhållit bidrag från staten, således ej så kallade ”KR-jordbruk”.

Läs stiftelsens riktlinjer

Hur ansöker jag?

Ansökningarna lämnas in till Hushållningssällskapet senast den 31 oktober varje år och utdelning sker vid Hushållningssällskapet Nederluleå-Luleå stads årsmöte under mars månad påföljande år.

Ansökningsblankett Paul Sandbergs stiftelse

För mer upplysningar, vänligen kontakta oss.