Urval

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser får ett urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

Följande urvalsgrunder används:

  • Tidigare utbildning
  • Särskilt prov

Urvalsgrunden tidigare utbildning ska i första hand avse utbildning på gymnasial nivå. Urvalsgrunden särskilt prov avser endast kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet väljer att genomföra urval på följande vis:

Urvalet delas upp i två delar

  • del 1 avser redan genomförda gymnasieutbildningar som styrkes med intyg (max 20p dvs 2 års heltidsstudier)
  • del 2 är ett särskilt prov med ett tjugotal frågor från respektive kursområde som ska besvaras skriftligen och på plats på Grönt Campus, Gamleby. Frågorna avser kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen (max 21p)

Totalt kan en sökande få 41 max poäng. Urvalet väger nästan lika tungt mellan någon som redan utbildat sig inom området som den som inhämtat kunskaper på annat vis genom yrkes- eller livserfarenhet och intresse.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom lottning. Förordning (2016:155).