YH Småskalig livsmedelsproduktion, 200 YH-poäng

Vår YH-utbildning i småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet ger dig kunskaper i att planera, driva och vidareutveckla en småskalig, affärsmässig och resurseffektiv livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet. Du får övergripande kunskaper om företagsekonomi, marknadsföring och entreprenörskap.

Odlingskursen följer en röd tråd med planering, sådd, plantering, underhåll och skörd. Du får praktisk erfarenhet av förädling och kunskaper i standarder för livsmedelshygien. Du lär dig om hållbara metoder inom djurhållning med betoning på småskalig produktion. 

Merparten av utbildningen sker på plats vid Grönt Campus i Gamleby, där vi har tillgång till växthus och odlingsmark på vilka du får möjlighet att tillämpa dina kunskaper. Det finns möjlighet att, till stor del, följa med på länk i de teoretiska kursmomenten. Vi gör ett flertal studiebesök hos verksamma inom näringen och anlitar duktiga föreläsare från branschen och myndigheter. Det gör att du blir en del av ett redan stort och spännande nätverk. 

Efter avslutad utbildning kan du:

  • Bli verksam som anställd i branschen  
  • Starta en egen verksamhet baserad på den affärsplan som du jobbat med under utbildningsåret 
  • Producera och förädla livsmedel på ett hållbart, affärsmässigt och lagenligt sätt 
  • Bedriva odling på liten yta 
  • Hålla djur i mindre skala 
  • Identifiera mervärden i verksamhetens utbud för att befästa och utveckla ett starkt varumärke och på ett relevant sätt marknadsföra dina produkter till målgruppen

Lärande i arbete, LIA

I utbildningen ingår 6 veckors lärande i arbete, LIA. Praktiken kan du genomföra i hela Sverige och ibland även utomlands. I samråd med utbildningsledaren väljer du något eller några etablerade företag där du gör din LIA-period. Du bekostar själv resor, uppehälle och boende under din LIA-period. 

Förkunskaper

Utbildningen kräver grundläggande behörighet, vilket betyder att du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. Behörighet har även du som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Om du saknar något av ovan kan du ändå söka till utbildningen och bli antagen om du bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Högst 20 procent av platserna kan avsättas till sökande som uppfyller dessa kriterier men saknar formell behörighet. 

Utbildningslängd

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier, 200 YH-poäng. Den följer momenten inom växtodling under hela året. Praktiska moment planeras in när det är som mest lämpligt under årstiderna, vilket ger en kvalitativ utbildning som är verklighetsförankrad och knuten till arbetslivets förhållanden och förutsättningar. 

Yrkesexamen

Utbildningen leder till en yrkesexamen. För examensbevis krävs minst betyget godkänt i samtliga kurser. Du som inte har fått betyget Godkänd på samtliga kurser tilldelas utbildningsbevis. På detta redovisas betyg på de kurser som du slutfört. 

Utbildningsstart

Nästa utbildningsstart: 13 januari 2025.

Ansökningstid

Utbildningen är öppen för ansökan 20 maj – 15 september 2024. 

Finansiering

Småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet är en YH-utbildning som berättigar till studiemedel. Ansökan görs till CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du står själv för böcker, studiematerial och andra omkostnader under utbildningen. 

Under din utbildningstid får möjlighet att låna en chromebook. Näringslivet deltar i finansieringen genom att medverka som LIA-företag och handledare under praktikperioderna. 

Omställningsstudiestödet riktar sig till personer mitt i livet som vill vidareutbilda och kompetensutveckla sig och gör det möjligt att få 80 procent av lönen i bidrag upp till ett tak.

Läs mer om omställningsstudiestödet här.