Information om personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling

I dina kontakter med oss i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge behandlar vi personuppgifter om dig. Här har vi sammanställt hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi arbetar för att skydda din personliga integritet i enlighet med GDPR. Du kan också läsa hur du kan gå till väga om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig. Vi är måna om din personliga integritet och har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Generellt om vår personuppgiftsbehandling

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Kommer Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge att dela dina personuppgifter med någon?

Personuppgiftsbehandling på olika nivåer

Basinfo

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilket ändamål för dig som kund, partner och/eller medlem?

Kundrådgivning

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilket ändamål för dig som anlitat någon av våra rådgivare?

Rekrytering

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilket ändamål för dig som är med i en rekryteringsprocess?

Övriga situationer

Finns det andra situationer då vi samlar in personuppgifter om dig som kund och/eller medlem?

För vilka syften och ändamål behandlar vi personuppgifter?

Hantera offerter, avtal, rådgivningen i sig och ansökningar

Följa lagar och förordningar

Behandlingar som grundas på intresseavvägning

Vilka rättsliga grunder använder vi för vår personuppgiftsbehandling?

Fullgörande av avtal 

Rättslig förpliktelse 

Intresseavvägning 

Samtycke

Dina rättigheter

Tillgång, rättelse och radering till/av dina personuppgifter

Återkalla samtycke

Motsätta dig behandling pga. intresseavvägning

Rätten till dataportabilitet

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Cookies

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Skydd av personuppgifter i Hushållningssällskapet

Information om personuppgiftsbehandling

Vem kontaktar jag vid frågor?

 

 1. Generellt om vår personuppgiftsbehandling

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

När Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge (org. nr. 262000 – 0071) bestämmer ändamål och medel för att behandla dina personuppgifter, är Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge den personuppgiftsansvarige.

Vi behandlar i huvudsak personuppgifter i form av kontaktuppgifter så som namn, (elektronisk och fysisk) adress, telefonnummer samt personuppgifter rörande din yrkesroll, exempelvis vilken befattning du har i din verksamhet och vilka ansvarsområden det innebär. Beroende på ändamål, har vår personuppgiftsbehandling olika lagliga grunder, så som fullgörande av avtal med dig eller din arbetsgivare, för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser eller våra berättigade intressen. I regel handlar det om uppgifter som du själv redan har och som finns publikt tillgängliga. Vi anser att ett av de bästa sätten att skydda dina personuppgifter på, är att inte samla in och spara dem. Därför samlar vi in och lagrar så lite som möjligt. Vi är noggranna med informationssäkerhet i sin helhet och dess viktiga samspel med det övergripande skyddet av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter, exempelvis kontaktuppgifter, personnummer (även org.nr för enskild firma), fastighetsbeteckning, kundnummer etc. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan utgöra personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, såsom IP-nummer räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Det är enbart uppgifter om fysiska personer som kan utgöra personuppgifter. För juridiska personer är organisationsnumret inte en personuppgift men för en enskild firma är personnumret en personuppgift. Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Huvuddelen av de personuppgifter vi samlar in från dig kommer direkt från dig när du tecknar avtal med Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge eller genereras i samband med att du använder våra tjänster, exempelvis inom rådgivningen.

Vi hämtar även viss information från allmänt tillgängliga informationstjänster. Exempel på̊ uppgifter som vi hämtar från allmänt tillgängliga informationstjänster är namn och kontaktuppgifter. Vi kan även hämta in uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt och strävan är att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES eller annars med stöd av särskilda åtgärder som medges av GDPR.

För det fall det någon gång skulle uppstå en situation där personuppgifter måste överföras till ett tredje land ansvarar Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge för att det finns lagligt stöd för överföringen i gällande dataskyddslagstiftning och kommer att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och denna information om personuppgiftsbehandling.

Särskilda skyddsåtgärder vid överföringar utanför EU/EES

Vi kommer alltid att arbeta för att dina rättigheter och friheter skyddas genom att tillämpa en relevant skyddsnivå med lämpliga skyddsåtgärder. När det kommer till överföringar till tredje land, är Microsoft är ett personuppgiftsbiträde som vi anlitar. Microsoft har vidtagit långtgående åtgärder för att tillhandahålla ett särskilt branschledande dataskydd, såsom en ny datagräns som att vi kan bearbeta och lagra data inom EU/EES. Se mer om detta genom Microsofts EU-datagräns (microsoft.com). Microsoft är vidare också certifierat enligt EU – U.S. Data Privacy Framework (”DPF”) i enlighet med Europeiska Kommissionens beslut per 2023-07-10. Beslutet återfinns genom Adequacy decision EU-US Data Privacy Framework_en.pdf (europa.eu) och förteckningen över ansluta företag och andra USA-baserade entiteter till nås genom DPF Program (dataprivacyframework.gov).

Vi följer och analyserar utvecklingen i tredjeländer för att kunna tillämpa, öka eller revidera särskilda skyddsåtgärder, så som att:

 • EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå (commission.europa.eu) i mottagarlandet;
 • Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har inhämtat ditt uttryckliga samtycke till överföringen eller att
 • Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har ingått avtal med mottagaren som tillämpar EU-kommissionens Standardavtalsklausuler (SCC) (commission.europa.eu) för överföringar utanför EU/EES, utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna.

Du har i sådana situationer rätt att få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har använt oss av när vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES genom att kontakta oss. Du finner mer information genom Integritetsskyddsmyndighetens webbsida om lämpliga skyddsåtgärder (imy.se).

Kommer vi att dela dina personuppgifter med någon?

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge kan komma att dela dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde eller en organisation eller ett företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det är endast om det är nödvändigt som vi delar dina uppgifter med ett personuppgiftsbiträde och det är noga reglerat i avtal hur dina uppgifter får behandlas. Personuppgiftsbiträden garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig då bland annat att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Bland annat hjälper våra personuppgiftsbiträden oss med betallösningar, transporter, marknadsföring, kommunikation, rekrytering, utveckling av nya produkter/tjänster, ID-kontroller, BankID och IT-tjänster.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med organisationer eller företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. I det fallet är vi inte ansvariga för hur de behandlar dina personuppgifter utan det är deras personuppgiftshantering och integritetspolicy som gäller. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är statliga myndigheter (Polisen, Skatteverket, Jordbruksverket, Kronofogden, med mera), försäkringsbolag, företag som ombesörjer allmänna varutransporter och företag som erbjuder betallösningar. Därtill i enlighet med kundens instruktion, kundens försäkringsbolag, bank, inkassobolag, revisorer utifrån kundens behov. I vissa fall kan det också vara banker och inkassoföretag för att tillvarata Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges intressen.

Därutöver kan personuppgifter om dig lämnas ut till myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. I samband med tvister och andra förfaranden för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kan personuppgifter också komma att lämnas ut till domstolar, nämnder eller motparter. Uppgifter kan även lämnas ut till borgenärer med panträtt i försäkrad fast egendom eller tomträtt.

Tillbaka till innehåll 

 1. Personuppgiftsbehandling på olika nivåer

Basinfo

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilket ändamål för dig som kund, partner och/eller medlem?

Vi erbjuder rådgivning, produkter och andra tjänster inom Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges verksamhet. I ett första steg behöver vi samla in en del grundläggande information om dig som person eller om ditt företag för att kunna identifiera dig och/eller ditt företag. Beroende på om du handlar produkter hos oss, beställer ett digitalt nyhetsbrev, är medlem hos oss, samarbetspartner eller helt enkelt vill ha hjälp med en rådgivning behöver vi hantera dina personuppgifter. Personuppgifterna är nödvändiga för ingående eller fullgörande av avtal med oss i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. Vi hanterar bara de personuppgifter som behövs för att kunna tillhandahålla våra tjänster och på bästa sätt bemöta dig som kund och/eller medlem. De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, kontaktuppgifter, personnummer (tillika organisationsnummer för enskild firma), medlemsnummer, uppgifter om dina engagemang och förtroendeuppdrag inom Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge och vilket gille, sällskap och/eller distrikt du tillhör. Köper du produkter av oss kan vi även behöva samla in betalningsinformation, kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, betalningshistorik och order- och leveransinformation (till exempel artiklar, antal, pris, val av utlämningsställe, ordernummer, kolli-ID).

Kundrådgivning

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilket ändamål för dig som anlitat någon av våra rådgivare?

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge vill ge dig den bästa rådgivningen varav vi behöver samla in en del personuppgifter i samband med den tjänst vi utför. Beroende på tjänst så är det olika personuppgifter vi behöver samla in.

Förutom ovan angiven Basinfo, behöver vi samla in fler personuppgifter kopplade till den tjänst vi utför. Personuppgifterna är nödvändiga för ingående eller fullgörande av avtal med oss i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, dvs. vårt avtal med dig om lämnande av tjänster. De personuppgifter som behandlas i ett rådgivningsärende kan vara fastighetsbeteckning, innehav av fastigheter, registrerade bilar, skatteuppgifter och andra ekonomiska uppgifter, betalningsinformation, kontonummer, kontoinformation och faktureringsuppgifter etc. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du har lämnat vid dina kontakter med oss. Vi kan även komma att behandla personuppgifter kopplade till kundärendet i sig, dvs uppgifter om närstående, motpartsombud, skiljemän, domare, konsulter, vittnen, sakkunniga, anställda hos bolag som förvärvas eller säljs, avtalsparter eller liknande.

Rekrytering

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilket ändamål för dig som är med i en rekryteringsprocess?

När du söker en tjänst hos oss, behöver vi hantera dina personuppgifter med stöd av avtalsrättslig förpliktelse som rättslig grund. Efter genomförd och avslutad rekrytering, kan vi behålla information från rekryteringsförfarandet i upp till två år i syfte att vi ska kunna bemöta potentiella frågor rörande tillsättningen och då med stöd av den rättsliga grunden att fullfölja en rättslig förpliktelse hänförlig till Diskrimineringslag (2008:567). Uppgifterna ska sparas till dess att överklagandetiden är slut (normalt två år) men får då bara användas i det fall personen överklagar tillsättningen och inte för något annat ändamål.

Om vi önskar spara dina ansökningshandlingar för att kunna återkoppla till dig vid framtida rekryteringar, kommer vi i sådana fall att inhämta ditt samtycke som då också utgör den rättsliga grunden.

Avseende intresseanmälan för framtida tjänster hos oss, behandlar vi dessa med stöd av vårt berättigade intresse som rättslig grund och hanterar dessa tills det att processen är över eller rimlig tid därefter. För att vi skall kunna hantera en rekryteringsprocess så behöver vi registrera den sökande, hantera cv och personligt brev för att sedan göra ett urval av kandidater. De personuppgifter vi kan komma att behöva behandla är namn, kontaktuppgifter, cv (inkl. eventuellt foto) och de personuppgifter som kan förekomma i ett personligt brev.

Övriga situationer

Finns det andra situationer då vi samlar in personuppgifter om dig som kund och/eller medlem?

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge hanterar bara dina personuppgifter när det är nödvändigt. För att vi skall kunna hantera alla de förpliktelser som åligger oss samt motverka brott och missbruk kopplat till Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge behöver vi hantera dina uppgifter. Exempelvis kan det röra köp- och användargenererade data (till exempel klick- och besökshistorik), personnummer, data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t.ex. språkinställning, IP-adress, etc.

Du som är i kontakt med Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge på ett eller annat sätt, genom olika typer av affärs- eller intresserelationer, har samma rättigheter som alla andra. I den mån Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge behandlar personuppgifter, registreras endast nödvändiga personuppgifter för väl genomtänkta ändamål i respektive fall och i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Oftast rör det sig om namn och kontaktuppgifter.

Tillbaka till innehåll 

 1. För vilka syften och ändamål behandlar vi personuppgifter?

Hantera offerter, avtal, rådgivningen i sig och ansökningar

Fullgöra och administrera avtal – exempel

 • Samla in, registrera och administrera de uppgifter som behövs för avtalet
 • Inhämta kreditupplysning för att bedöma kreditvärdighet
 • Uppdatera uppgifter som folkbokföringsadress
 • För att administrera vår kundrelation med dig, däribland ge dig information och sköta fakturering
 • Hantera insättningar och uttag på bankkonto
 • Svara på dina frågor via webbformulär eller telefon

Vidta åtgärder som begärts innan avtal tecknats – exempel

 • Registrera de uppgifter som behövs för att lämna offert
 • Inhämta kreditupplysning för att bedöma kreditvärdighet
 • Samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som behövs för att ingå avtal
 • Förbereda och genomföra rådgivning till dig om våra produkter och tjänster

Ge dig som kund den bästa rådgivningen – exempel

 • Samla in information i ditt ärende från dig beroende på vad rådgivningen innefattar
 • Inhämta personuppgifter från andra källor som kan vara nödvändiga, till exempel Skatteverket, försäkringsbolag och Jordbruksverket

Behandla din ansökan – exempel

 • Samla in och registrera de uppgifter som behövs för att påbörja en ansökningsprocess
 • Hantera cv och personligt brev

Följa lagar och förordningar

Uppfylla krav enligt gällande lag eller författning – exempel

 • Åtgärder för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering
 • Rapportera till myndigheter, både svenska och utländska

Behandlingar som grundas på intresseavvägning

Kunna erbjuda dig anpassade produkter och tjänster – exempel

 • Ge en helhetsbild av dina engagemang inom Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
 • För marknadsföringsändamål, däribland viss marknadsföring via e-post och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick).
 • Direktmarknadsföring kan i viss mån vara anpassad för dig baserad på ett fåtal parametrar.
 • Marknads- och kundanalyser, i vissa fall inklusive profilering. För att analysera och gruppera våra kunder efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla relevant och anpassad information, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala tjänster från Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, eller från andra affärer som gjorts med oss, samkörs för detta ändamål.
 • Ta fram statistiska underlag för vår rådgivning, till exempel för att ta fram (avidentifierad) statistik över användningen av våra digitala tjänster.
 • För att tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla våra digitala tjänster och den plattform som används för att tillhandahålla dessa samt i förekommande fall dela dina uppgifter till externa parter, till exempel rådgivare efter din begäran.

Förbättra våra produkter, tjänster och utbildning – exempel

 • Utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och utbildning, både befintliga och nya
 • Utveckla och testa våra system för att hantera våra produkter och tjänster på ett säkert och effektivt sätt
 • Genomföra kundundersökningar

Förhindra bedrägerier – exempel

 • Förebygga, utreda och avvärja bedrägerier. Det kan innebära kontroller i offentliga register och att samarbeta med myndigheter.

Tillbaka till innehåll 

 1. Vilka rättsliga grunder använder vi för vår personuppgiftsbehandling?

Fullgörande av avtal 

Behandlingen av personuppgifter om dig är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Se exempel på behandlingar under ”Hantera offerter, avtal, rådgivningen i sig och ansökningar”.

Rättslig förpliktelse 

Behandlingen av personuppgifter om dig krävs enligt lag eller annan författning. Det kan vara behandlingar som beskrivs under ”Följa lagar och förordningar”, men även behandlingar i sådana fall när du inte är avtalspart men vi har en rättslig förpliktelse att uppfylla. Se exempel på behandlingar under ”Följa lagar och förordningar”.

Intresseavvägning 

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge eller annan parts berättigade intresse, till exempel vårt berättigade intresse av att utveckla och anpassa vårt erbjudande till dig, marknadsföring, etc. Vi genomför även behandlingar för att förbättra våra tjänster till dig. Dessa behandlingar utförs dock bara under förutsättning att sådant berättigat intresse väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för den personliga integriteten. Se exempel på behandlingar under ”Behandlingar som grundas på intresseavvägning”.

Samtycke

När den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke innebär det att du måste ge oss tillåtelse att behandla personuppgifter om dig. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, och om en viss behandling utförts med stöd av samtycket kommer vi inte längre kunna slutföra behandlingen. Ett återkallande påverkar inte den rätt vi har haft att utföra åtgärder så länge samtycke funnits.

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att när som helst och med omedelbar verkan återkalla ditt samtycke.

Tillbaka till innehåll 

 1. Dina rättigheter

Rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas och hanteras

Du har rätt att vara informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter, såsom genom denna informationssida eller annars exempelvis i samband med att du åberopar din rätt till tillgång. Vid den oönskade händelsen av en personuppgiftsincident, har du rätt att bli informerad om det sannolikt leder till en hög risk för dig.

Läs gärna mer om denna rättighet hos Integritetsskyddsmyndigheten genom att besöka deras webbsida som beskriver rätten till information.

Rätt till tillgång, rättelse och radering till/av dina personuppgifter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har registrerat om dig och hur dessa används. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas.

Läs gärna mer om dessa rättigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten genom att besöka deras webbplats och särskilt webbsidorna om rätt till tillgång, rätt till rättelse och rätt till radering.

Rätt till begränsning av vår personuppgiftsbehandling

Om du anser att personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, behandlas i strid mot lag eller att du tycker att vi inte har goda skäl till att behandla dina personuppgifter, har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av berörda personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi inte behandlar dina personuppgifter under tiden vi undersöker huruvida vi kan behandla dina personuppgifter, exempelvis efter att du invänt mot vår behandling.

Läs gärna mer om denna rättighet hos Integritetsskyddsmyndigheten genom att besöka deras webbsida som beskriver rätt till begränsning.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att i ett strukturerat, maskinläsbart format få en kopia på de personuppgifter du har tillhandahållit oss. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, nämligen ett avtal med dig eller ditt samtycke.

Läs gärna mer om denna rättighet hos Integritetsskyddsmyndigheten genom att besöka deras webbsida som beskriver din rätt att flytta dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar mot vår personuppgiftsbehandling

Du kan i vissa invända mot behandling av dina personuppgifter om behandlingen i sig stödjer sig på en intresseavvägning, en avvägning mellan nyttan av behandlingen och risken för enskildas personliga integritet. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa att vi har skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

Ett annat scenario, är att du har rätt att avsäga dig direktmarknadsföring. Vill du inte att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan kontakta oss på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge eller avprenumerera på digitala utskick direkt i det mejl du har mottagit.

Läs gärna mer om denna rättighet hos Integritetsskyddsmyndigheten genom att besöka deras webbsida som beskriver din rätt att göra invändningar.

Rätt till att det inte fattas beslut om dig som enbart grundar sig på automatiserad behandling

Du har som utgångspunkt rätt att det inte fattas beslut, med en betydande påverkan på dig om beslutet enbart grundats på automatiserad behandling. Inom Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge förekommer inte sådana beslut om det inte finns ett stöd hos nödvändigheten av att uppfylla en avtalsrättslig förpliktelse, stöd av nationell lagstiftning eller att du har samtyckt till behandlingen.

Läs gärna mer om denna rättighet hos Integritetsskyddsmyndigheten genom att besöka deras webbsida som beskriver dina rättigheter när beslut fattas automatiskt.

Rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. De rekommenderar dock att du först tar kontakt med oss eller vårt dataskyddsombud – en kontakt vi och dataskyddsombudet gärna upprättar för att se över om det uppstått en felaktighet eller ett missnöje.

Läs gärna mer om denna rättighet hos Integritetsskyddsmyndigheten genom att besöka deras webbsida som beskriver hur du kan klaga på en felaktig behandling av dina personuppgifter.

Övrigt om dina rättigheter

Vissa av rättigheterna är inte ovillkorliga och kan inte alltid mötas. Vi gör särskilda bedömningar i varje enskilt fall och du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha en närmare förklaring.

Tillbaka till innehåll 

 1. Cookies

Om du besöker vår webbsida samlas personuppgifter in genom att vi använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Läs mer om hur vi hanterar cookies.

Tillbaka till innehåll 

 1. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge behöver spara en del av dina uppgifter för att kunna fullgöra avtalsförhållanden, uppfylla rättsliga krav enligt vid var tid gällande lagstiftning, bland annat enligt bokföringslagen och EU-lagstiftningen etc. Personuppgifterna sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande rätt och lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med redovisade behandlingar. Därefter raderas samtliga personuppgifter i enlighet med våra rutiner för gallring.

Tillbaka till innehåll 

 1. Skydd av personuppgifter i våra system

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge tillämpar såväl tekniska som organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst, ändring, röjande eller oavsiktlig eller olaglig destruktion. Det handlar exempelvis om att vi både har IT-system som är framtagna för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter samt väl uppbyggda rutiner för hur och vem som behandlar personuppgifter. Vi arbetar risk- och konsekvensorienterat med hänsyn konfidentialitet, integritet och tillgänglighet i strävan efter att alltid arbeta i enlighet med vedertagna IT- och informationssäkerhetsprinciper och bästa förfaranden.

Tillbaka till innehåll 

 1. Ändringar i information om personuppgiftsbehandling

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge kan göra ändringar i informationen om personuppgiftsbehandling. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig via Hushållningssällskapets webbplats, www.hushallningssallskapet.se. Om ändringarna är väsentliga, såtillvida att de är av avgörande betydelse för vår behandling av dina personuppgifter, kommer du få ett meddelande om detta 30 dagar i förväg via Hushållningssällskapets webbplats eller e-post, i de fall du har angivit det.

Exempel på väsentliga ändringar är ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter.

Tillbaka till innehåll 

 1. Vem kontaktar jag vid frågor?

Kontakta Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål med mera är du mer än varmt välkommen att kontakta oss. Vi tar dessa frågor på stort allvar så tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

E-post: info.kkb@hushallningssallskapet.se
Brev: Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar
Telefon: 0480–156 70.

Kontakta vårt dataskyddsombud 

Vi har också utsett ett dataskyddsombud som, bland annat, verkar för att övervaka vår efterlevnad av gällande dataskyddsreglering men som också särskilt finns till för dig avseende frågor och funderingar som rör våra personuppgiftsbehandlingar.

E-post: dataskyddsombud.h@hushallningssallskapet.se

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten 

Om du är missnöjd med Hushållningssällskapets Kalmar Kronoberg Blekinges behandling av dina personuppgifter kan du också kontakta eller annars också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, www.imy.se. Om du bor eller arbetar i ett annat land än Sverige kan du också vända dig till tillsynsmyndigheten i det landet.

E-post: imy@imy.se
Brev: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00

Tillbaka till innehåll 

Version: 2023:1