Åtgärder och projekt

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark? Kanske anlägga en fosfordamm eller strukturkalka? Vi hjälper gärna till.

Anläggning av våtmarker

Att bestämma sig för att anlägga en våtmark kan vara ett stort steg, och många frågor kan dyka upp innan man har tagit sitt beslut. Här kommer några saker att tänka på i samband med anläggning av en våtmark:

  • Hur mycket mark kan du avvara för våtmarken samt var skulle våtmarken placeras bäst för din del som markägare?
  • Vem är det som kommer nyttja våtmarken? Är det du som lantbrukare, fågelskådare eller en blandning? Det är bra att ha klart för sig innan vad som är våtmarkens huvudsyfte även om det kan ändras över tid. Är det en våtmark för biologisk mångfald och näringsrening eller är det en bevattningsdamm? Ofta uppfylls flera syften samtidigt med våtmarker. (Vi såg i en undersökning att markägares huvudsyfte med våtmarkerna var att åka skridskor om vintrarna!)
  • Det är viktigt att man sköter sin våtmark så den inte växer igen och förlorar sina ursprungliga värden. Vid nyanlagd våtmark kommer ett 5-årigt åtagande att sköta den och inte sätta ut exempelvis fisk eller kräftor. Man kan söka årlig miljöersättning för skötseln om 4000kr/ha + 1000kr/ha för markersättning (endast åkermark). Vi hjälper er gärna med detta och utformar efter anläggning en specifik skötselplan för just din våtmark.

Vi hjälper er gärna med hela processen som kan vara lång och tidskrävande. Tveka inte att höra av er! För mer information om våtmarker, läs gärna informationsskriften ”Varför våtmarker” av John Strand.

Restaurering av våtmarker

Har du en gammal våtmark som har växt igen och tappat sin funktion och öppna vattenspegel? Eller kanske ett utlopp som inte längre fungerar och leder till översvämning. Då kan det vara tid för en restaurering av våtmarken. Vi hjälper till med att hitta rätt lösning för dig samt vilken typ av stöd som kan sökas.

Fosfordammar

Har du en stor djurgård med mycket hårdgjorda ytor? Detta kan potentiellt vara en källa till att näringsrikt vatten lämnar gården och hamnar i våra vattendrag och sjöar. För att minska risken för detta kan man anlägga en så kallad fosfordamm, som är en mer tekniskt utformad våtmark som är optimerad för sedimentation av partikelbunden fosfor. De brukar anläggas med en djupdel vid inloppet där sedimentering av partiklarna är möjlig. Viktigt att tänka på när man vill anlägga en fosfordamm är att den är rätt dimensionerad för vattnet som förs in (ca 0,1–0,5% av tillrinningsområdets yta). Gör man den för liten blir den snabbt igenslammad med sediment och behöver snart grävas ut. Sedimentet som kommer in i våtmarken kan med fördel spridas som gödsel på åkrarna. Vi hjälper dig gärna om du har planer på en fosfordamm, tveka inte att höra av dig. Läs gärna ”Dammar som samlar fosfor”.

Strukturkalkning

Från och med 2023 kommer vi att kunna erbjuda markägare hjälp med strukturkalkning. Har du åkrar där lerhalten är högre än 15%? I så fall kan vi hjälpa dig genom hela processen i samarbete med våra växtodlingsrådgivare. Strukturkalkning gör att lerjordar blir mer lättarbetade och torkar upp snabbare samtidigt som grödans uppkomst blir jämnare. Det beror på att kalken förbättrar markstrukturen genom att det bildas fler och stabilare aggregat och att jorden inte krymper och sväller lika mycket. Stödnivån är för strukturkalkning är 40%. Läs gärna Greppa näringens skrift ”Strukturkalkning – Praktiska råd”.