LEVA-Halland

LEVA är ett koncept för förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning och är en del i en större riksomfattande satsning i ett samarbete mellan Havs-och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Sveriges fem vattenmyndigheter, Länsstyrelsen och LRF.

Projektet LEVA-Halland 2023–2025 syftar till att, tillsammans med markägare, identifiera gårds-specifika lösningar för att fånga upp fosfor och kväve. Detta speciellt inom avrinningsområden i Halland med stora delar jordbruksmark (klicka för att se projektområde på kartan). Projektets övergripande namn är LEVA-Halland, men är egentligen uppdelat i ett projekt som drivs av Hushållningssällskapet Halland med Harald Lagerstedt och Kalle Ström Töttrup som åtgärdssamordnare och ett projekt som drivs av Falkenbergs kommun med Lina Floer Svensson som åtgärdssamordnare.

Identifiera, planera och genomföra

Sedan 2019 har åtgärdssamordnarna arbetat med att identifiera, planera och genomföra frivilliga kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning tillsammans med markägarna, identifiera incitament för åtgärder samt dela med sig av sina erfarenheter. Finansiering av konkreta åtgärder mot övergödning har skett inom befintliga miljöstöds-program som exempelvis Landsbygdsprogrammet och LOVA samt via annan extern finansiering (medel från kommuner, naturskyddsföreningar eller annan extern aktör).

Vattenbaserade lösningar

Mycket fokus ligger på vattenbaserade lösningar så som multifunktionella våtmarker och integrerade skyddszoner, för att fånga upp fosfor och kväve som hamnar i vatten och ursakar övergödning. Men arbetet med att minska näringsläckage, speciellt i jordbrukslandskapet börjar på gårdsplanen och på åkermark där en del åtgärder så som rätt gödselhantering, strukturkalkning, mellangrödor, skyddszoner mot vattendrag mm är mycket viktiga.

Projektet LEVA-Halland bygger på ett holistiskt koncept som består av att

  • inspirera markägare i samband med åtgärder mot övergödning och andra miljöförbättrande åtgärder så som anläggandet av multifunktionella våtmarker, fosfordammar, Integrerade Skyddszoner, samt strukturkalkning mm. Vi erbjuder fältvandringar, inspirationsmöten, workshoppar mm.
  • ge individuella rådgivningar i samband med åtgärder nämnda ovan.
  • projektera åtgärderna med hjälp av externa konsulter
  • guida markägare/lantbrukare genom den administrativa och byråkratiska delen, så som ansökan om anläggnings- och skötselstöd, samt anmälan om vattenverksamhet på länsstyrelsen.
  • vara med vid anläggningsarbetet (byggövervakning).
  • skapa vattengrupper för framtiden eller starta/återaktivera vattenråd.

Önskar du rådgivning, vill skapa en vattengrupp, bilda/återaktivera vattenråd eller vill veta mer om LEVA, så är du mycket välkommen att höra av dig till oss!