Rhedinska Fonden

Under aktiv medverkan från Brukspatron Rhedin bildades en interimsstyrelse för avelsföreningen för rödkullig svensk lantras 1912. Rhedin överlämnade vid föreningens bildande 10 000 kr samt senare 1919 ytterligare 5 000 kr till föreningens arbete. Inför sammanslagningen med fjällrasföreningen 1938 enades man om att Rhedinska fonden icke skulle överlämnas till den nybildade SKB föreningen utan ställas under särskild förvaltning och bli kvar i Kopparbergs län. År 1948 antogs nya stadgar för stiftelsen som i sin ändamålsparagraf anger följande: 

 ”Stiftelsen har till ändamål att i enlighet med donatorns föreskrift, med för stiftelsen härför tillgängliga medel, stödja avelsarbetet och avsättningen av djur av den röda kulliga svenska lantrasen samt bedriva upplysningsverksamhet angående denna ras”.

Förvaltningsutskottet i Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg utgör förvaltare av fonden.