Guldsmeden John Erikssons minnesfond

1948 överlämnades till Hushållningssällskapet en testamentslott efter Guldsmeden John Eriksson. Enligt testamentet skall det till Hushållningssällskapet utgående beloppet bilda en fond benämndGuldsmeden John Erikssons minnesfond”. Vars ränteavkastning skall användas för utdelning av kontanta premier till brukare av såväl medelstora hemman eller motsvarande jordbruk som ända ned till minsta trädgårdstäppor, inom landsbygden för uppmuntran och befrämjande av deras odling av matnyttiga växter. Förvaltningsutskottet i Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg utgör förvaltare av fonden.