Hur får vi mat i en kris?

Hushållningssällskapens förbund har vid olika tillfällen lyft frågan hur Sveriges befolkning ska få tillgång till livsmedel i händelse av en större kris, en avspärrning eller vid en höjd beredskap.

– I dag finns inga lager med livsmedel eller kemikalier för dricksvattensproduktion. Skulle det blir en större kris eller avspärrning som tex importstopp skulle vi ha mat i ca 5 dagar, sen är det slut säger Sven Lindgren ordförande Hushållningssällskapens förbund. Dessutom finns det ingen myndighet som har ett direkt ansvar för detta, vilket gör att försörjningsberedskapen lätt blir en ickefråga fortsätter Sven Lindgren,

Hushållningssällskapens förbund har därför i ett brev till landsbygdsministern Sven Erik Bucht ställt frågan om vilken ambition regeringen har beträffande försörjningsberedskapen av livsmedel och vilken myndighet som i så fall är ansvarig? Förbundet beklagar också att frågan inte behandlas i den livsmedelsstrategi som regeringen nu tar fram. Hushållningssällskapens förbund anser att produktion och försörjningsberedskap behöver ses i ett sammanhang.

Styrelsen för Hushållningssällskapens förbund har ställt följande frågor till landsbygdsministern Sven Erik Bucht.

  1. Vilken ambitionsnivå har regeringen beträffande svensk försörjningsberedskap i händelse av en situation då import och export av livsmedel och förnödenheter riskerar att begränsas?
  2. Vilken myndighet eller organisation har det övergripande ansvaret för planeringen av livsmedelsförsörjningen eller är det upp till varje medborgare att klara sig själv?
  3. På vilket sätt kan Hushållningssällskapet bidra till att stärka försörjningsberedskapen i landet?

Kontakt

Förbundsordförande Sven Lindgren, telefon 070-349 03 99

Vice förbundsordförande Cecilia Johansson, telefon 070-330 54 85

Förbundsdirektör Jesper Broberg, telefon 070-22 99 878