Höstraps – bedöm vårens kvävebehov

Mät rapsens biomassa nu på hösten för bestämma vårens kvävebehov.

Höstrapsens kvävebehov på våren bestäms delvis av hur mycket kväve grödan tagit upp på hösten. En kraftig raps har mindre kvävebehov än en klenare raps. En metod för att bestämma behovet till våren är att mäta hur mycket biomassa som finns nu på hösten. Bäst resultat fås om mätningen görs när rapsen har invintrat men innan frosten har fått bladen att vissna. Rapsen invintrar när det är under 4 grader i marken under några dagar.

Vägning av biomassa

1.      Klipp all biomassa på en kvadratmeter

2.      Väg biomassan och anteckna vikten (kan vara bra att ha kvar som referensvärde kommande år).

3.      Bedöm markens mineraliseringsförmåga. En lätt jord med låg mullhalt har låg mineralisering, ca 10-20 kg kväve/ha. En lättlera med 3-4 % mullhalt som inte gödslats med organiska gödselmedel mineraliserar runt 30 kg kväve/ha. Svårast är det att bedöma mineraliseringen om fältet gödslats med organiska gödselmedel.

Kvävebehov på våren: 147 – (56,25 * vikten i kg från 1 kvm) – (1,2 * mineraliseringen i kg N/ha) + (0,026 * förväntas skörd i kg/ha). Använd gärna verktyget på: http://www.svenskraps.se/oljevaxt/kvavevag.asp