Handbok för odlare av poppel och hybridasp

Poppel och hybridasp är snabbväxande träd som framför allt odlas på åkermark. ​I handboken hittar du som odlare tips och praktiska råd. Per-Ove Persson på Hushållningssällskapet är en av författarna.

I dagsläget finns uppskattningsvis uppemot 3 000 ha med hybridasp och poppel i Sverige och arealen och intresset ökar för varje år. Därför har nu Jordbruksverket tagit fram en ny handbok för odlare av poppel och hybridasp som baseras på ny forskning och praktiska erfarenheter.

Förnybar energi är en utvecklingsmöjlighet för landsbygdsföretagare. Men energiskog är inte bara till nytta då den skördas och används för produktion av värme eller el. Att odla grödor som skördas flera gånger och under flera år efter planteringen har många positiva effekter på marken och den biologiska mångfalden.

Dubbel klimatnytta

Den ena nyttan är att snabbväxande trädslag snabbt binder stora mängder kol från atmosfären och därmed kan motverka den ökning av luftens koldioxid som uppmätts under lång tid. Förutom att binda kol i själva biomassan så innebär odling av träd på jordbruksmark att kol även binds in i marken. Studier har visat att återbeskogning av åkermark kan fungera som en kolsänka redan efter några få år.

Gårdsstöd och investeringsstöd

Du kan få gårdsstöd om du har planterat energiskog på åkermark. Du måste skörda poppel och hybridasp minst vart tjugonde år för att kunna få gårdsstöd för marken. I landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns ett investeringsstöd för plantor och plantering av poppel och hybridasp. Det finns även investeringsstöd för stängsling av energiskogsodlingar. Du söker stödet hos din länsstyrelse.

Handboken som pdf och inspirationsfilm

Handboken hittar du på Jordbruksverkets hemsida. Klicka här

Se Jordbruksverkets inspirationsfilm med råd och tips inför planteringen av energiskog. Du hittar den här: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/salix/salixilandskapet.4.1b8a384c144437186ea1af.html

För mer information kontakta:

Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet Skaraborg
0511-248 60
per-ove.persson@hushallningssallskapet.se