Gemensam dataplattform för ökad lönsamhet, hållbarhet och innovation

Den digitala utvecklingen inom lantbruket går allt snabbare och systemen i lantbrukarens verksamhet blir mer och mer avancerade. Med lantbrukarna i centrum har Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF och Växa Sverige träffat ett samarbetsavtal för att skapa Lantbrukets Dataplattform; en gemensam dataplattform som ska bidra till mer lönsamma, innovativa och hållbara lantbruksföretag.

Det sker en mycket snabb digital utveckling inom primärproduktionen, där en stor mängd ny data skapas och systemen som används i lantbrukarens verksamhet blir allt mer avancerade. Fyra centrala aktörer inom lantbrukssektorn – som representerar en betydande andel av Sveriges lantbrukare – initierar därför ett nationellt initiativ. Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF och Växa Sverige har träffat ett samarbetsavtal om Lantbrukets Dataplattform, en dataplattform för lönsamhet, hållbarhet och innovation. Syftet med plattformen är att utveckla den samhällsviktiga livsmedelssektorn och att öka den svenska livsmedelsproduktionen genom att stärka den digitala förmågan.

 

– Plattformen kommer att bidra till att stärka svenska lantbrukares lönsamhet och hållbarhet. Genom att möjliggöra användning av information från olika datakällor kan produktiviteten öka inom jordbruket, samtidigt som användningen av produktionsmedel kan effektiviseras, säger Anna Karin Hatt, vd på LRF.

 

Gemensam tillgång till data ökar innovationskraften

Svenska lantbrukare äger sin data och är i förarsätet för den branschgemensamma dataplattformen, som skapar möjligheter att utveckla mer avancerade tjänster och innovationer för lönsamhet och hållbarhet på gårdsnivå. Samtidigt stärks lantbrukarnas position i värdekedjan.

 

Några av målen med plattformen är att:

  • Bidra till utvecklingen av digitala lösningar för lönsamhet och hållbarhet på gårdsnivå.
  • Etablera en attraktiv plattform för de företag och organisationer som vill stärka svenska lantbrukares konkurrenskraft genom digitala lösningar.
  • Skapa bättre innovationsförutsättningar genom en plattform som möjliggör datadriven svensk forskning och utveckling.
  • Stärka den svenska lantbrukarens insyn och kontroll avseende sitt ägarskap av den grunddata som genererats i hans eller hennes verksamhet – samtidigt som datadelning stimuleras.
  • Bidra till att lantbrukare får ta del av det värde som skapas när lantbruksdata delas.
  • Öka robustheten i livsmedelsvärdekedjan.
  • Bjuda in till samarbete och digital utveckling mellan lantbruksföretag, kommersiella aktörer, offentlig verksamhet samt forskningsaktörer och bidra till ökad innovation och produktivitet

Flera företag välkomnas till samarbetet

Detta är avstampet för ett fortsatt samarbete med målet om en gemensam plattform som både behöver finansieras av näringen och från offentligt håll. För att nå målen på ett resurseffektivt och ändamålsenligt sätt behöver branschens aktörer bidra och arbeta tillsammans. I takt med att plattformens inriktning tydliggörs är ambitionen att engagera ytterligare partners i form av företag, forskningsaktörer och offentlig verksamhet, som genom ett samarbete med plattformen vill stärka svenska lantbrukares digitala förmåga.

För mer information, kontakta LRF:s pressavdelning, telefon 010-184 40 70.

Är du intresserad av ett framtida samarbete kring plattformen, skicka ett mejl till lantbruksdata@lrf.se.

Om Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapet består av 15 Hushållningssällskap som arbetar med lantbrukets och landsbygdens utveckling efter regionala förutsättningar och med våra kundgruppers utmaningar som drivkraft. Hushållningssällskapet driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram – och erbjuder rådgivning och andra företagstjänster för lantbrukets, skogsbrukets och landsbygdens utveckling. Drygt 900 medarbetare – rådgivare, lärare, projektledare, forskare och fältförsökspersonal – delar en gemensam vision om en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Hushållningssällskapet har ca 25 000 medlemmar. www.hushallningssallskapet.se.

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Om LRF
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRF:s medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB.  www.lrf.se

Om Växa Sverige
Växa Sverige är ett medlemsföretag med totalt 6 259 medlemmar varav merparten är aktiva inom mjölk- och/eller köttproduktion. Företaget omsätter drygt 400 miljoner kronor och verksamheten bedrivs från ett 30-tal driftsplatser över i stort sett hela landet. Med visionen att vara ”det innovativa kunskapsföretaget som leder utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion”, tillhandahåller Växa Sverige rådgivning och service som sänker kostnaderna, optimerar produktionen och ökar lönsamheten i lantbruksföretag. Växa Sverige erbjuder tjänster inom allt från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling. Läs mer på www.vxa.se