Gasen i botten – En avhandling om biogas

Karin Ahlberg Eliasson är inte bara vd i Hushållningssällskapet Jämtland.  Nu har hon disputerat vid SLU på en avhandling om biogas dessutom. Grattis!

Hushållningssällskapets varumärkeslöfte ”Kunskap för landets framtid” exemplifieras på hög nivå när en av våra medarbetare, tillika vd i ett Hushållningssällskap disputerar på en avhandling om modernt drivmedel, biogas! Så nu är Karin både vd och filosofie doktor.

Industridoktorand innan vd-skapet

Karin har under arbetet med sin avhandling varit industridoktorand i ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Sjuhärad och SLU. Det har medverkat till ett nära samarbete mellan näringsliv och universitet. Mycket tack vare denna lösning är Karins avhandling ett utmärkt exempel, där resultaten får direkt användning i praktiken.

Karin visar i sin avhandling att biogas har en stor potential både enskilt för lantbruksföretagarna och samhället i stort. I dagens situation är det i många fall problem med att uppnå en tillfredsställande lönsamhet.

Disputerade den 10 januari 2019

I samband med Karins disputation framförde såväl opponent som betygsnämnd lovord över Karins avhandling och de viktiga resultat, vilka kommer att vara till nytta i både praktiken och den fortsatta forskningen.

Hushållningssällskapen, som bygger sin rådgivning på teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet har – och kommer att ha – stor nytta av att vara en part i samarbete med industridoktorander.

Karin är sedan i höstas VD för Hushållningssällskapet Jämtland och kommer i mån av tid fortsätta att forska kring biogasproduktion på gårdsnivå.

(Tack Åke Clason som fotograferade och gratulerade på plats!)