Gårdens egna förutsättningar vägde tyngst

I mark och miljödomstolens dom vägde gårdens egna förutsättningar tungt när domstolen tog hänsyn till lokala, faktiska förutsättningar i stället för att gå på de schablonmässiga villkor som myndigheterna upprättat.

En gård med djurproduktion och stor areal växtodling fick följande villkor i sitt tillstånd för djurhållning.

Spridningsareal med P-AL klass V får tillföras högst 15 kg fosfor/ha och år,
räknat som genomsnitt under en femårsperiod, förutsatt att marken har låg fosformättnadsgrad och hög fosforbindningskapacitet.

Gården valde att överklaga villkoret till Mark- och miljödomstolen med hjälp av miljöråd­givarna på HIR Skåne. Dels upplevde man att villkoret var otydligt. Vad är högt och vad är lågt? I detta fick man medhåll av kommunen, som är gårdens tillsynsmyndighet.

Dels fanns en stor osäkerhet i hur hårt villkoret skulle slå då man har ganska stor areal i den högsta fosfor­klassen och en stor odling av grödor som har behov av fosfor även där. Gården var beredda att åta sig att begränsa gödslingen till 15 kg fosfor/ha i den högsta fosforklassen och kunde redovisa att man med detta ändå skulle föra bort mer fosfor än vad som tillförs, dvs tära på markens förråd.

Gården fick rätt i Mark- och miljödomstolen som i sitt domskäl konstaterar att det är olämp­ligt att införa begrepp som inte är tydligt definierade. Domstolen ansåg också att gården hade visat att man med de grödor som odlas och de gödslingsrekommendationer man följer sannolikt kommer att tära på markens fosforförråd, vilket bidrar till att minska risken för läckage av fosfor till ytvatten.

– Återigen är vi väldigt glada över ett domslut där våra kunder får gehör och våra argument håller, säger Anna Starck, rådgivare HIR Skåne, och fortsätter; – Vi hoppas att domen generellt kan bidra till att myndigheter än mer inser vikten av att skapa tydlighet och lokal förankring i sina beslut och formuleringar. Förhoppningsvis kan domstolens resonemang vara vägledande även vid andra prövningar i samma fråga, avslutar Anna.

Miljörådgivarna på HIR Skåne konstaterar vidare att det är positivt att domstolen uttrycker att godtyckliga formuleringar som ”hög” och ”låg” inte ska ingå i villkor då detta skapar en rättsosäker situation, framför allt i detta fall då det inte finns vedertagna gränsvärden för vad som är högt respektive lågt. Det är också positivt att domstolen beaktar de särskilda förutsätt­ningar som finns på gården såsom grödfördelning och skördenivåer, vilket visar att man inte ska godta villkor eller försiktighetsmått som sätts rutinmässigt. Det kan löna sig att överklaga och visa på de särskilda förutsättningar som finns på gården.

För mer information kontakta
Anna Starck, ansvarig miljörådgivare, HIR Skåne
anna.starck@hushallningssallskapet.se tel. 010-476 22 55

Michaela Baumgardt, miljörådgivare och sakkunnig i fallet, HIR Skåne
michaela.baumgardt@hushallningssallskapet.se tel. 010-476 22 50