Fria fiskvandringsvägar utsett till Årets Leaderprojekt

Projektet "Förstudie för fria fiskvandringsvägar i Motala ströms vatten system" är utsett till "Årets Leaderprojekt" inom Leader Folkungaland.

Hushållningssällskapet i Östergötland har som projektägare genomfört en förstudie kring fria vandringsvägar vid 14 vattenkraftverk i Motala ströms och Svartåns huvudfåror, denna är nu utsedd till Årets Leader Projekt inom Leader Folkungaland. Resultatet är en utförlig rapport om möjligheten att bygga fiskvägar förbi 14 vattenkraftverk i Motala ström och Svartån. Rapporten som bör ses ett neutralt diskussionsunderlag har lovordats från flera håll, både av lokala kraftverksägare samt miljörörelser.

Projektet har förutom Hushållningssällskapets  projektledning haft en synnerligen kapabel styrgrupp som gjort avgörande insatser för att driva på och åstadkomma en lyckad slutprodukt. Konsultarbetet i projektet har utförts Sweco Environment, Sweco Energuide samt Litoralis Naturvårdskonsult. I förstudien redovisas möjliga fiskvägar och för dessa uppskattade kostnader. I sammanhanget belyses relevanta prioriteringar kring föreslagna alternativ vilka syftar till att uppnå en maximal verkan av åtgärderna utifrån ekonomiska och samhällsmässiga ramar.