Försöksboken 2022 med fältförsök från hela Sverige ute nu

I årets försöksbok hittar du en mycket intressant blandning av försökssammanställningar. Det finns försöksserier som funnits med under tidigare år, samtidigt som det finns nya serier som vi nu har fått möjlighet att visa upp för första gången. Här kan du se ett axplock ur innehållet!

Olika prognosmodeller har använts i flertalet svampförsök för att ytterligare säkerställa arbetet med strategier för integrerat växtskydd (IPM). I vissa serier ser vi att den torra och kalla våren påverkade utvecklingen av svampsjukdomar negativt.

För ogräs har vi kunnat visa goda effekter av mekanisk ogräsbekämpning både ensamt och i kombination med kemisk bekämpning. Kemisk bekämpning fungerar i regel bäst men för att hantera enskilda ogräs kan mekanisk bekämpning ha lika god effekt.

Strategiförsök med kväve har i år lagts ut i råg och havre. I havre kan vi dra slutsatsen att det är viktigt att få mer kunskap om kväveleveransen från marken för att kunna göra rimliga bedömningar av skördepotential och då även kvävebehov. Sort-kväveserien för höstvete har i år ovanligt höga kväveoptimum och även detta år visar försöksserien att det ger goda resultat att dela in sorterna i grupper efter vilken proteinhalt de har vid sin optimala kvävegiva. För sort-kväve i vårvete ser vi bland annat att en sort med lågt odlingsnetto kan vara ett alternativ vid hög merbetalning för protein.

I år går det också att läsa om olika mellangrödor i spannmål. Här ser vi stora skillnader i biomassa hos mellangrödorna som såtts in vid olika tidpunkter och med olika arter. Det kommer helt klart bli fortsatt intressant att följa utvecklingen i denna försöksserie som är utlagd för att ge oss mer information om användningen av mellangrödor i Mellansverige.

www.sverigeforsoken.se finns alla artiklar från boken, vissa av dem med extramaterial! Här kan du också ladda ner boken i sin helhet.