Offentlig tillställning

Bedömningen av om en REKO-ring utgör en offentlig tillställning och därmed omfattas av begränsningen om maximalt 8 deltagare beror på hur den utformas och Polismyndigheten gör en bedömning i det enskilda fallet. Som vägledning kan följande sägas om Polismyndighetens bedömning.

Om utlämningen vid en REKO-ring är att jämställa med en marknad, där t ex försäljarna ställer ut bord och skyltar och där fler varor än de som förbeställts bjuds ut till försäljning, bör den anses utgöra en offentlig tillställning där deltagarantalet måste begränsas till maximalt 50 deltagare. I begreppet deltagare räknar Polismyndigheten in de som säljer och de som köper men inte arrangören/anordnaren. Om en REKO-ring däremot exempelvis endast utgör ett kortare möte för att slutföra den redan på förhand uppgjorda affären och ingen övrig försäljning förekommer vid utlämningstillfället bör den inte anses utgöra en offentlig tillställning. REKO-ringen berörs då inte av förordningen. Det sker alltså en helhetsbedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall huruvida en REKO-ring är att betrakta som en offentlig tillställning eller inte. Avgörande är hur arrangören av REKO-ringen valt att begränsa allmänhetens möjligheter att delta vid utlämningstillfället/försäljningen.

Vänligen beakta även att oavsett om REKO-ringen i fråga bedöms vara en offentlig tillställning eller inte kan det avseende den plats REKO-ringen tar i anspråk vid utlämnande bli fråga om begagnande av offentlig plats, där tillstånd från Polismyndigheten kan krävas enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617). Polismyndigheten gör då en bedömning av den aktuella platsen, storlek på ytan som tas i anspråk, hur lång tid platsen i fråga tas i anspråk samt om användandet av platsen krockar med någon annans tillstånd. Läs mer på sidan om Begagnande av offentlig plats.

Det i första hand är upp till varje arrangör att kontrollera upp vad som gäller för just sin REKO-ring och platsen man tänkt använda, och att om man är osäker kan man kontakta sin kommun.