Omställning till ekologisk grisproduktion

Omställning till ekologisk grisproduktion

Uppfödning av ekologiska grisar skiljer sig mycket från den konventionella produktionen. En ekologisk gris kräver daglig utevistelse, större ytor och material att böka i.

Välj efter dina förutsättningar

Foderarealen påverkar storleken på besättningen

Lämpliga stallbyggnader för ekologiska grisar

Olika modeller för omställning av ekologisk grisproduktion

Steg för steg vid omställning

Regler

 

Detta innebär att det är många förändringar du ska göra på din gård vid en omställning från konventionell till ekologisk produktion. Ekologisk produktion kräver större resurser av både byggnader och areal, vilket fördyrar uppfödningen men samtidigt får grisen chans till ett aktivt liv och brukaren en mer värdefull produkt. För företag med rätt förutsättningar och intresse kan ekologisk produktion ge en god lönsamhet. Men innan du påbörjar din omställning till ekologisk ska du se till att det finns avsättning för dina produkter. Marknaden är fortfarande förhållandevis liten och att kunna sälja sina produkter till ett rimligt pris är avgörande för lönsamheten.

Sidans topp ↑

Välj efter dina förutsättningar

Du kan välja mellan att producera ekologiska grisar certifierade enligt EU:s regler eller enligt KRAV:s regler. Båda koncepten bygger på samma regelverk, en gemensam EU-förordning, men KRAV har vissa ytterligare regler. Den största skillnaden är att den KRAV-certifierade grisen är ute på bete. KRAV-reglerna säger att grisarna ska vara ute minst 4 månader på bevuxen mark under sommarperioden. Den EU-ekologiska grisen kan stanna kvar på en hårdgjord yta ute intill stallet.

En annan stor skillnad är självförsörjningsgraden, det vill säga hur mycket du själv odlar av ditt foder.  I KRAV- certifierad grisproduktion ska den vara minst 50 %, medan EU-kravet för den ekologiska grisproduktionen är 20 %.

För att kunna märka och sälja dina produkter som ekologiska måste du följa regelverket och certifiera din verksamhet. Anmälan görs till ett ackrediterat kontrollorgan som kontrollerar din produktion. Först efter omställningen kan du börja sälja dina produkter som ekologiska.

Du får däremot stöd för ekologisk produktion även under omställningstiden om du ansökt om det.

Vem ska köpa dina produkter?

Innan du ställer om till ekologisk produktion bör du kontakta slakteriet eller aktuell uppköpare så du har ett kontrakt när det är dags för försäljning av grisarna. Tänker du sälja själv direkt till konsument, så gör en enklare marknadsundersökning för att se hur intresset är. Kanske finns det kollegor, REKO-ringar eller gårdsbutiker som kan hjälpa dig in på marknaden. Ju bättre planering och framförhållning desto större möjlighet med att lyckas med din satsning.

Vill du bli specialiserad producent och antingen sälja eller köpa in smågrisar, måste du hitta en eller max tre samarbetspartners för att ha ett långsiktigt samarbete. Tanken är att ha så få kontakter som möjligt för att hålla nere smittrycket och undvika hälsoproblem.

Väljer du en integrerad produktion har du själv större valmöjlighet för både produktion och leveranser, men också större krav på både kompetens och arbetsinsats. En integrerad produktion kräver också fler stallbyggnader men ger dig själv större möjlighet att påverka förändringar i din verksamhet.

Sidans topp ↑

Foderarealen påverkar storleken på besättningen

För att kunna bedriva en ekologisk grisproduktion krävs det att du har mark som odlas ekologiskt. EU-förordningen tillåter inte bara ekologisk djurhållning utan den måste vara kopplad till ekologisk mark. Du behöver däremot inte ställa om hela din gård till ekologisk, utan kan välja att dela gårdens skiften mellan konventionell och ekologisk odling. Du får däremot inte ha samma gröda på båda. Du får inte heller ha samma djurslag med olika koncept.

Det är hur mycket ekologiskt foder du kan odla som påverkar hur stor grisproduktion du kan ha. Väljer du att producera KRAV-grisar ska hälften av grisarnas foder, beräknat på torrsubstans-intaget på årsbasis, komma från gården. Medan det räcker med 20 % för den EU-ekologiska grisproduktionen. Oftast är det bra lönsamhet att själv producera en stor del av sitt foder. Spannmålsodling brukar vara lättast att starta med och den utgör ca: ¾ av foderbehovet. En möjlighet är att ha ett samarbete med någon ekologisk växtodlingsgård inom närområdet som är i behov av gödsel/växtnäring. Växtnäring på ett håll och foderråvara tillbaka är ett bra koncept. Det finns en begränsning vid stallgödselspridning, och det är att ekologisk gödsel ska spridas på ekologisk mark.

Arealbehov för en ekologisk grisbesättning

När du planerar för en ekologisk grisproduktion så börja räkna hur mycket foder du kan producera och välj om det ska vara en KRAV-godkänd eller en EU-ekologisk produktion. Förutom högre krav på egenproducerat foder så behöver du även betesareal till KRAV-grisar.

Om årsproduktionen per sugga är 20-21 stycken sålda slaktsvin, så är foderåtgången för att producera ett ekologiskt slaktsvin drygt 400 kg om du inkluderar suggfodret. Om du exempelvis har 100 ha ekologisk åkermark behöver du ha 40 % kvävefixerande grödor för att klara en odlingssäker växtföljd.

Med spannmål på 60 % av åkermarken (av 100 ha) d.v.s. 60 ha, och med 20 ha vall och 20 ha ärter, så producerar du 240 ton spannmål om det avkastar 4 ton/ha och 70 ton ärter (3,5 ton/ha) till foder. Önskar du en 50 % självförsörjningsgrad d.v.s. vad som krävs för KRAV-produktion, kan du ha 80 integrerade suggor på denna areal. Vill du odla allt din spannmål själv räcker det till ca 45 integrerade suggor.

Väljer du istället att bara ha smågrisproduktion med egen rekrytering och klara halva foderbehovet, kan du öka till ca: 200 suggor. Då finns det även avsatt areal till bete för suggor och smågrisar under sommarperioden. Är valet i stället, med samma förutsättningar, att producera endast slaktsvin så kan du producera 2600 grisar per år.

I konventionell grisproduktion är det ofta spridningsarealen som är begränsande.  I ekologisk är det istället oftast mängden egenodlat foder, d.v.s. självförsörjningsgraden.

Sidans topp ↑

Lämpliga stallbyggnader för ekologiska grisar

Innan du ställer om din produktion till ekologiskt bör du tänka över stallbyggnationen. Hur ser de befintliga stallbyggnaderna ut, om det finns några på gården? Finns det plats att ha uteytor i anslutning till byggnaden? Möjlighet till utgödsling? Betesdrift?

Tänker du KRAV-produktion är arronderingen väsentlig för din planering om du vill att grisarna ska ha tillgång till stallet året runt d.v.s. även under betesperioden. Tillgång till ett stall där grisarna får vatten och foder och kan hanteras under hela året ger en mycket mer rationell drift, men utmaningen är att klara att parasittrycket. Oftast återkommer grisarna vart tredje år på samma skiften och jord är svårt att sanera. Framför allt spolmask är mycket motståndskraftig och smitta finns vanligtvis kvar även efter dessa tre år, men naturligtvis påverkar beläggningsgraden. Ju mer areal du kan avsätta till grisarna desto större möjlighet att hålla parasiter och växtnäringsbelastningen på en rimlig nivå.

Om det inte finns några lämpliga byggnader blir det aktuellt att investera i nybyggnation. Bästa sättet är då att besöka andra producenter och se hur de har gjort. Gärna flera olika för att få många olika idéer och för att kunna välja det som passar bäst just för din gård och dina förutsättningar. Tänk även på att om det blir stora hårdgjorda ytor ute så blir det stora vätskemängder som ska tas hand i en gödselvårdsanläggning. Det finns möjlighet att ha tak på ¾ av takytan på uteytorna vilket ger en torrare och renare miljö och det kan rekommenderas både för grisarnas och miljöns skull.

Förbered dig

Leta information, läs och besök så många du kan som är ekologiska producenter innan du tar beslut. Ta gärna kontakt med rådgivare som kan hjälpa dig med planering och räkna vad det betyder ekonomiskt. Hur du ska sälja dina produkter och till vilka priser du kan kalkylera med är viktiga frågor. Ju mer du gör innan – desto bättre beslutsunderlag.

När du har bestämt dig för att bli ekologisk producent, tag kontakt med ett kontrollorgan. Det finns idag tre olika kontrollorgan som certifierar företag inom primärproduktionen, SMAK, HS Certifiering eller Kiwa. Innan omställningen kan börja ska du ha anmält dig och lämnat in vissa produktionsuppgifter samt fått ett startbesök av kontrollant från företaget som ska sköta certifieringen.  Vill du söka EU-stöd för din ekologiska produktion måste omställningen påbörjats innan sista dagen för inlämning av SAM-ansökan på våren. Så börja i tid.

Sidans topp ↑

Olika modeller för omställning av ekologisk grisproduktion

Redan certifierad ekologisk växtodling

Om din växtodling redan är ekologisk kan du välja att starta direkt med att ställa om din grisproduktion. Det tar sex månader innan grisarna blir godkända. Under denna omställningsperiod måste du följa regelverket men du får inte sälja dina grisar som ekologiska. Har du smågrisar som föds under omställningsperioden kan de säljas som ekologiska vid slakt.

Ska du söka stöd för din ekologiska djurhållning måste du ha anmält detta till kontrollorganet innan SAM-ansökan skickas in.

Att ställa om till ekologiskt från konventionell drift

Du måste börja med att ställa om din växtodling till ekologisk produktion, antingen hela gården eller vissa skiften. Omställningsperioden för växtodlingen är vanligtvis två år. Av det du odlar under första året får endast proteingröda, bete eller vall användas som foder till dina ekologiska grisar och maximalt utgöra 20 % av grisarnas årsbehov av foder beräknat på ts-basis. Efter 12 månader från karensstart är alla grödor (omställningsfoder) som skördas tillåtna att användas som foder till dina egna djur. Du får komplettera med att köpa in godkänt ekologiskt foder.

Väljer du att certifiera din grisproduktion utifrån EU:s regler kan du leverera ekologiska grisar redan efter knappt ett år eftersom kravet på egenproducerat foder är lägre, endast 20 %. Det är 6 månaders omställning för grisarna. Du kan alltså påbörja omställningen av EU-ekologiska grisar på hösten efter skörden första året om du har odlat eget proteinfoder och detta täcker 20 % av grisarnas årsbehov.

Du kan söka EU-stöd för omläggning av växtodlingen under första året, medan stöd för ekologisk djurhållning får du vänta med till år två.

Från konventionell till KRAV-godkänd

För dig som väljer KRAV-certifierad produktion istället tar det minst 18 månader, och ofta några månader längre innan, du kan börja leverera KRAV-godkända grisar.  Förfarandet är samma som för EU -ekologisk med omläggning av växtodlingen år ett. Du behöver odla en proteingröda under första året som sparas och lagras in till grisfoder under andra året.  Du behöver odla så stor kvantitet så att det täcker en femtedel av grisarnas foderbehov under andra året. Du får inte använda mer än 20 % från år ett i fodret, medan omställningsfoder från andra året får användas till 100 %.

Efter andra årets skörd använder du så mycket egen spannmål och proteingröda som du kan. Om du uppnår 50 % egenproducerat foder räknat på årsbasis så blir dina grisar KRAV-godkända. Du kan alltså starta omställningen med proteinfoder från år ett kompletterat med inköpt foder, och sedan efter skörd öka andelen egenproducerat foder. Beräkningarna på foder görs från start till nyår, dvs. över kalenderår. Karensstart för den ekologiska grisproduktionen blir då i april andra året innan SAM-ansökan skickas in.

Ansökan om stöd för den ekologiska växtodlingen kan göras redan första året under omställningen.

Du kan snabba upp din omställning om du samarbetar med en granne som redan har godkänd mark, men du bör ha ett skriftligt samarbetsavtal. Du kan exempelvis köpa certifierat foder av granngården medan de köper motsvarande mängd växtnäring i form av gödsel. Lämpligt är att grannen tar emot gödseln om du får foder, även om det inte är ett krav.

Först efter två år är växtodlingen godkänd och grödorna kan säljas som ekologiska. Tänk på att du inte kan odla samma grödor eller ha samma djurslag både konventionellt och ekologiskt.

Du kan även odla dina ekologiska fodergrödor och sälja dessa exempelvis till en foderfirma. Det räknas som egenproducerat om det är foder för grisar. Då får du köpa in ditt foder.

 

 

 

Sidans topp ↑

Steg för steg vid omställning

 1. Om du är intresserad att ställa om din produktion, fundera, läs och åk på studiebesök. Gå kurser. Börja i god tid.
 2. Sammanställ dina egna resurser. Räkna på hur mycket foder du kan producera på din gård och hur många djur det räcker till. Använd verktyget ”Beräkning foderbehov och foderareal”.  Kom ihåg betesareal till KRAV-grisar, ta hjälp av verktyg för beräkning av betesareal.
 3. Tag kontakt med rådgivare och diskutera utifrån dina förutsättningar. Växtodling?  Grisproduktion – integrerad eller specialiserad?
 4. Kontrollera avsättning för planerade produkter. Pris? Kontrakt?
 5. Välj KRAV eller EU-ekologiskt.
 6. Behövs det investeras? Kontakt bank?
 7. Räkna på ekonomiskt förväntat resultat innan beslut…
 8. År 1: Ta kontakt med ett kontrollorgan och bestäm datum för önskad karensstart innan SAM-ansökan.
 9. Sök det 2-åriga omställningsstödet för växtodling på SAM-ansökan.
 10. Ekologisk växtodling år 1.
 11. (Eventuell karensstart för EU-ekologisk grisproduktion hösten år 1. Godkänd 6 månader senare).
 12. År 2: Kontakta kontrollorganet för att anmäla grisproduktionen. Karensstart innan SAM.
 13. SAM-ansökan år 2. Omställningsstöd söks för både växtodling och djur.
 14. Ekologisk grisproduktion godkänd 6 månader efter karensstart.
 15. Växtodlingen godkänd 24 månader efter karensstart.

 

Sidans topp ↑

Regler
Omställning (NR 5.2 – 5.3, KRAV 5.1)

 • Du ska anmäla djurhållningen till ditt certifieringsorgan innan karenstiden kan börja. Anmäl i god tid så att de kan göra ett kontrollbesök före karensstarten vid behov.
 • Du ska sköta dina djur enligt de ekologiska reglerna från det datum för karensstart som ditt certifieringsorgan fastställer.
 • Du ska sköta dina djur enligt KRAV-reglerna eller det EU-ekologiska regelverket under en karenstid, innan du får sälja animalieprodukter eller djur som KRAV-certifierade eller EU-ekologiska. Karenstiden är olika för olika djurslag.
 • Om du byter från EU-ekologisk produktion till KRAV-certifierad produktion kan tiden som du varit EU-ekologisk räknas in i karenstiden, från den dag som certifieringsorganet kan verifiera att du har följt KRAVs regler för djurhållning.
 • Det är inte tillåtet med parallellproduktion. Parallellproduktion är inte tillåten
  även om du har djuren på separata produktionsplatser om produktionen drivs
  av samma företag.
 • Du får inte ha EU-ekologisk djurhållning samtidigt som du har KRAV-certifierad djurhållning av samma djurslag.
 • Karenstiden för grisar är 6 månader. Du får sälja grisar som föds under karenstiden som ekologiska eller EU-ekologiska när 6 månader gått från karensstarten.

 

Startsida

Omställning för ekologisk grisproduktion

Tillbaka